Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Go down

Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Minh Anh on 8/5/2013, 16:24

Cảnh 1: ( giao tranh Ngô – Việt, quân Ngô toàn thắng)

Hợp ca: Ngô gió câu nơi trùng xa ùa vang tiếng giáo gươm, máu biếc rơi quân Việt bang rã tan bởi do lòng tham Ngô Phù Sai. Vì đâu cảnh loạn ly, lòng dân oán than hờn căm. Còn đâu nước Việt bang vì bởi Ngô vương bạo tàn. Lửa binh đã vùi chôn mồ oan bao người hùng anh. Còn đâu đất Việt bang, giằng nén tủi hờn dân Ngô. Vì đâu cảnh loạn ly, lòng dân oán than hờn căm. Còn đâu nước Việt bang vì bởi Ngô vương bạo tàn. Lửa binh đã vùi chôn mồ oan bao người hùng anh. Còn đâu đất Việt bang, giằng nén tủi hờn dân Ngô.

NTT: Bại Vương Câu Tiễn, Việt quốc suy vong , Ngô hoàng chính thống lệnh đại vương lấy đức cứu sinh tha các ngươi khỏi tội rơi đầu. Nhưng phải ở lại Ngô trào làm nô lệ. Hằng năm xứ thần dâng lễ cống. Nếu bất tuân, gió ngựa đại vương sẽ giẫm nát Việt bang.
__________________________________
Cảnh 2: (nơi Câu Tiễn đang bị đày đọa làm thân nô lệ)

HH Bệ hạ!

NAM AI
CT:Ta chỉ sợ nhạn hồng lạc hướng, để muôn đời phiêu bạc ở tha… bang. Trăm mối ngổn ngang, uất hận lệ tràn, hỡi tiên hoàng chứng minh, Việt vương Câu Tiễn thẹn mình.
HH: Thân đã trót vào cõi tạm phù sinh, đại nghĩ muốn tròn nén nhục làm vinh.
PL: Chúa tôi gian khổ tội tình, vạn nẻo đăng trình có nhau. ./.

( Giọng vọng vào: Có Thái Tể đến)

PL: Tâu chúa công, tên Bá Hỉ lòng tham man trá, đã nhận vàng hối lộ của chúng ta, cần giả vờ ca tụng hắn để dung hòa. Nhờ tên nịnh đó Chúa tôi ta sớm hồi cố thổ.
CT: Ta hiểu!
( Bá Hỉ và cận vệ bước đến)
CT:Mừng thái tể vạn an!
PL: Cầu ngài bá phúc!
BH: Cảm ơn! Cảm ơn! Câu Tiễn, ta đem tin lành đến cho nhà ngươi, các ngươi sớm về Việt Quốc.
CT: Thật không ngài?
BH: Ta dối gạt các ngươi à? Nghe đây , đại vương Phù Sai lâm trọng bệnh.
PL: Chết rồi! Đại vương lâm trọng bệnh, Ngũ Tử Tư sẽ thừa cơ diệt mạng chúng ta!
BH:Trái lại, nhờ việc đó các ngươi rời Ngô quốc.
CT: Tôi không tường cao ý?
BH: Có nghĩa là bệnh của đại vương đang trầm trọng. Lương y chốn hoàng cung là bạn thân thiết của ta. Người đang chế thuốc để…

XUÂN TÌNH (lớp chót)
BH: Phục hồi sinh lực cho đại vương, bằng phương cách nhuận trường, tì thống khỏe an ngài mạnh lại như thường. Câu Tiễn có thời cơ chữa lành bệnh nặng. Cảm tạ ơn vàng tại Chúa thành tâm. Chắc chắn Việt vương sẽ hoàn thành ước nguyện, ân sủng gia ban ngài rời Ngô điện. Tư kiến sang hà, non nước ông cha.
CT: Lời thái tể phân tôi chưa hiểu được, đại vương sẽ khỏe an vì có người phụng dưỡng. Tôi không phải danh sư thần y biết trước thì có ân gì để hy vọng hồi quy?
PL: Thái tể tiên tri xin cạn hết ý tình, cố thổ được quay về ơn nghĩa không phai.
BH:Hãy nghe đây ta sẽ phân bày, chỉ có cách này chim én mới tung bay. ./.

PL: Cách nào vậy ngài?
( Bá Hỉ ghé tai nói nhỏ với Phạm Lãi )
PL: Hả! Không!
BH: Tại sao lại không được? Hả? Cần thoát cảnh ngục tù mà câu nệ sạch dơ sao? Người trí phải thức thông thời vụ!
PL: Thái tể!
BH:Ta giúp các ngươi sớm về cố thổ, nhưng phải biết tình tri ngộ đôi bên. Hàng năm dâng cống lễ đến Ngô đền. Nhớ đừng quên mất đường vào dinh Bá Hỉ, ta về!

( Bá Hỉ và cận vệ đi )

CT: Phạm Lãi khanh, Bá Hỉ nói gì? Sao người băn khoăn đau khổ?
HH:Phạm đại phu, chúng tôi xem ngài ngoài là nghĩa quân thần, trong như thâm tình ruột thịt. Có chuyện gì cùng chung sức tính toán.
PL:Bá Hỉ bảo lại rằng :nếu muốn vượt thời gian về đến Việt bang, Chúa công phải chịu nhục!
CT: Chịu nhục thế nào? Chịu nhục ra sao?
PL: Chúa công phải nếm …
CT:Nếm gì?
PL: …nếm phân Ngô Chúa.
CT: Phạm thượng, khi quân!
HH:Bệ hạ! Bệ hạ ơi Phạm Lãi giữ tâm ngay mới bày lời cay đắng, nhục san hà, dù ngàn vạn biển đông không xóa sạch. Đường gai góc đã lướt tuôn chỉ còn con dốc cuối. Sao không can đảm nén sầu nuốt tủi gượng lần qua.
CT:Phu nhân! Phạm đại phu!
PL: Bệ hạ!

VỌNG CỔ
CT: Ta cảm thấy thẹn mình câu nệ chút nhục vinh.Xem thường hai chữ hy sinh vì đại nghĩa quên mình… Hoàng hậu là trang trung quốc trung trinh tròn chữ chung tình. Phạm Lãi khanh chí hùng gìn đạo nghĩa, tô điểm gương sáng trong ngần soi rọi kẻ phàm phu. Thái miếu của Việt trào hương khói tỏa ngàn thu, như quyện cả căm thù thôi thúc lòng Câu Tiễn. Phải chịu nhục nếm phân hoàn thành điều tâm nguyện, về Việt quốc thân yêu rèn luyện chí phục thù.
PL:Vọng hướng đến quê nhà hòa lệ thắm từng cơn, đất khách nhục thân đơn còn hơn sầu vong quốc. Chúa công hãy bình tâm, hoàng hậu giằng cơn khóc. Thầm gọi cả tất lòng ba tiếng cố hương ơi! ./.

(Có tiếng truyền lệnh: Lênh của Đại Vương cho đòi Câu Tiễn)

PL:Chúa công!
HH:Bệ hạ!Bệ hạ!
CT:Phải! Phải phục hồi non nước Việt! Phải phục hồi non nước Việt.
( Câu Tiễn đi)

Nói hồ quảng
HH:Tiên Vương, chứng …lòng... Trông xa bóng …chồng, đường dòng châu rơi.
PL: Hy sinh hết…đời, máu tim thay lời. Hoàng Nương ơi…vững tâm đợi chờ, mong tin vui bất ngờ. Lòng trời thương ban.

(Có tiêng nói và cười : Câu Tiễn nếm phân của Đại vương, thân nô lệ thì phải chịu thôi, thật là đồ không biết nhục.

Ca hồ quảng
HH:Gào thét thiên công thấu cho lòng son, hy sinh vì dân tủi sầu nào hơn. Hỡi vương gia nén sầu, nghĩa giang san trên đầu.
PL:Nhìn thiên nhan xót xa, thề tâm không thứ tha. Cẩu quân nước Ngô hãy xem chúng ta chỉnh chu mã binh ngày sau trả oán.
HH:Lời khuyên nên cẩn ngôn, hận kia ta lắng chôn, mong cố hương quay về, vẹn bề mưu toan. ./.

( Câu Tiễn quay lại)
HH:Bệ hạ
( Câu Tiễn quay lại )

VĂN THIÊN TƯỜNG (lớp dựng)
HH:Thiên công hỡi có thấu chăng cho một đời vương đế, vì nước dân mà chan lệ đắng cay…sống kiếp đọa đày, đất khách lưu vong, nghẹn ngào thương cảm, kim thượng nén bi than. Chờ đợi một ngày trở lại Việt bang, thù hận khó tan, thề không đội chung trời.
CT:Ngự thê hãy cẩn ngôn, chúng ta là nô lệ, lìa quê sang đất giặc. Cần khắc vào tâm hai chữ phục thù.
PL:Thương thân phận chúa công, chìm đắm giữa sương mù. Thiên thu nào bôi xóa, rửa sạch nhuốc nhơ này là máu của Ngô vương. ./.

(Có tiếng vọng ra: “Câu Tiễn tiêp nghênh thái tể.” . Bá Hỉ và cận vệ đến)

CT: Kính lễ thái tể.
BH:Tất cả hãy quỳ xuống tiếp nghênh thánh chỉ.
(đọc thánh chỉ) Ta nhận thấy câu Tiễn lòng trung hậu,
Trọng nghĩa nhân nào ngại chuyện nếm phân,
Truyền lệnh tha thoat kiếp nô dân,
Hồi cố thổ trọn đời làm tiểu quốc.
Giữ êm đẹp ta cho ba năm cống lễ,
Kết tình thân hai nước anh em,
Truyền sa phu, ngựa chiến, buông rèm,
Đưa tôi chúa Việt vương rời Ngô quốc.
Thánh hoàng vạn vạn tuế!
CT:Ngô hoàng vạn vạn tuế.

(Ngũ Tử Tư vừa ra vừa nói)

NTT: Không thể được! Chuyện nếm phân đó chỉ là quỷ kế. Chuyện người xưa lưu để chữ châm ngôn: hổ muốn nhảy xa thì phải biết thu mình. Tha kẻ nghịch sẽ rước vào tai họa.
BH:Theo tôi nghĩ: với tướng quốc, đại vương là nghĩa tử, trọng minh linh tâm giữ chẳng lầm sai, nếm phân hôi cứu mạng cứu con trai, sao tướng quốc xuôi tay không hành động. Nếu Câu Tiễn bày mưu nuôi hy vọng. Diện làm vua thiếu gì chuyện cuối loòng. Tướng quốc, tướng quốc nói thương vua mà không dám nếm phân vua. Câu Tiễn là bại vương mà chẳng nài phú quý trị bệnh lành, thử hỏi ai tâm dạ chân thành. Thôi, tướng quốc đừng nói nữa ông ơi. (cười...)
NTT:Bá Hỉ! Mi hưởng lộc chúa mà không tròn ơn với chúa, xem kẻ thù là nội tộc trung gia, ngươi chóa mắt vì chút đỉnh xa hoa. Ta nhất quyết không tha Câu Tiễn .
BH:Ông có quyền gì?
NTT: Quyền tướng quốc dáy công hạn mã, giữ san hà ban lệnh toàn dân, thả con tin sẽ nghiêng ngửa các lân. Truyền quân sĩ chém đầu Câu Tiễn.
BH: Khoan! Ngài là quyền tướng quốc hãy tìm quân binh mà sai khiến, còn lệnh của ngài không qua khỏi chiếu vua truyền.
NTT: Ta sẽ vào tận chốn điện tiền, hỏi rõ lại Phù Sai cho biết.
BH: Vô ích, đây là thượng phương bảo kiếm, lệnh ban hành chém trước tâu sau.
NTT:Thượng phương bảo kiếm!
BH: Quỳ xuống!
NTT: Đại vương vạn vạn tuế.
BH: Quân sĩ, thả chúa tôi Câu Tiễn về cố quốc. Chúc ngài thượng lộ bình yên.
NTT: Trời!
( Bá Hỉ cùng hầu cận đi)

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Minh Anh on 8/5/2013, 16:27

Cảnh 3 : nơi Trữ La Thôn, có Tây Thi và Đông Thi đang múa hát.

Nhạc
TT: Dịu dàng bàn tay thiếu nữ trên bến sông mơ màng, từng sợi vàng em quay tơ se kết muôn tơ mành, trọn niềm vui theo mảnh lụa đào, vang câu ca hát thôn Trữ La.
ĐT: Đẹp rạng ngời trong ánh mắt suối tóc như nhung huyền, lòng rộn ràng bao hân hoan không vấn vương ưu phiền. Nụ cười trên môi tươi thắm mặn mà, đây cô thôn Trữ La yên lành.
TT: Chiều nhạt vàng trên sông lờ lững êm trôi, nghe đâu đây thoáng đưa mùi hương hoa rừng. Chị em ơi phơi nhanh lên mảnh lụa đào.
ĐT: Giọng ngập đùa vui ríu rít như én xuân gọi đàn. Mặt rạng ngời tựa như hoa luôn thiết tha yêu đời. Bờ sông ơi phơi lụa đào.
TT: Bờ sông ơi phơi lụa đào. ./.

(Phạm Lãi xuất hiện)

PL: Thôi đi!

Ca hồ quảng PL: Trông nghe tiếng ca cợt đùa lơi lả thêm phiền, thấu chăng nỗi đau vong thổ tiếng của ngàn vạn quân hy sinh xả thân biên thùy tranh hùng. Phận hồng quần thoa, dáng hoa nép mình tuy không sánh ngang với trang râu mày. Cũng phải xót đau non nước lý nào bình tâm rong chơi hát ca quên tình san hà../.

TT: Ai bảo ông là chúng tôi quên dân nước chứ.
ĐT: Quên dân nước là sao?
TT: Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Nếu trọn lòng trung dù gái hay trai đồng đứng lên quét sạch lũ xâm lăng. Nhưng với khí thế Ngô trào hiện nay thì tài như Phạm Lãi đại phu không đủ sức chống ngăn, theo ông nghĩ phận đàn bà con gái chúng tôi phải làm thế nào mới vượt khó khăn tròn trung nghĩa?
PL: Lời khí khái của một người con gái. Ô , đẹp quá! Dáng dịu dàng thư thái gợi hồn say. Xin lỗi, cô tên gì?
ĐT: Chị ấy tên là Tây Thi, còn tôi người ta gọi là Đông Thi.
PL: Tại sao lại gọi là Tây Thi và Đông Thi?
ĐT:Vì chị ấy ở làng phía Tây, còn tôi ở làng phía Đông, cả hai cùng tên Thi, mà sắc đẹp thì lại ngang nhau, nên người ta gọi thế để dễ dàng phân biệt. Hiểu chưa? Hiểu chưa cái ông khờ?
PL: Dạ xin nhị vị cô nương thứ lỗi, Phạm Lãi tôi rối trí mới sai lầm. Lời hồ đồ gây thất nhân tâm, mong thông hiểu kẻ âm thầm lo dân nước.
TT: Phạm đại phu! Dạ chúng tôi thất lễ, Phạm đại phu thương nghĩ bỏ qua.
ĐT: Là dân nghèo miền thôn dã Trữ La, lời mạo phạm dung hòa đừng bắt tội.
PL: Coi kìa! Không sao!

KHÓC HOÀNG THIÊN
PL: Nhị vị cô nương hãy đứng lên đi, không có gì lầm lỗi, chính tôi mới cúi đầu xám hối. Dám xem thường nhi nữ Trữ La, trọn lòng trung yêu nước thương nhà.
TT:Tuy ở thôn nghèo nhưng đã hiểu qua, Ngô quốc xâm loàng gây cảnh xót xa. Tủi phận quần thoa bất tài kém lực, nghẹn tức khi nhìn sông núi tan thương.
ĐT: Biết phải làm sao chung lối chung đường? Nam nữ tận tường thọ thọ bất thân. Nắng đã lên cao nhà chẳng được gần, tạ từ lui về xin lỗi đại phu. ./.

ĐT:Dạ, dạ tạm biệt Phạm đại phu.
PL:Đáp lễ Đông Thi cô về an hảo.
ĐT:Tạm biệt đại phu. Tây Thi chị ở lại về sau nghen!
TT:Đông Thi, chờ chị về với, Đông Thi!
PL:Tây Thi!
TT:Dạ Tây Thi chờ lệnh Phạm đại phu!
PL:Nàng năm nay bao nhiêu niên kỷ? Song thân còn mất thế nào?
TT:Dạ, tiện thiếp 18 tuổi, mẹ mất sớm lúc còn thơ bé, thương phụ thân đời gà trống nuôi con. Bỗng một hôm.

Ca hồ quảng
TT:Quân Ngô tràn khắp thôn xóm, gieo rắc bao kinh hoàng cả ngàn dân. Cha tôi đáp thâm ân san hà liều thân phải cam ly trần.
PL:Lời buồn thương làm xao xuyến tâm tưởng, chua xót cho hoa đào đoạn trường, vành khăn tang đã mang chung đời sầu than, hãy chen vai đợi chờ diệt thù. ./.

( Đông Thi quay lại)

ĐT:Chị Tây Thi ơi, chị Tây Thi. Chị bảo em chờ, chờ muốn hụt hơi luôn mà không thấy tăm dạng cho nên mới trở lại đây để tìm kiếm. Thôi, trưa rồi, chúng mình về nghen chị.
TT:Dạ, tạm biệt Phạm đại phu.
PL:Xin chào!

( Văn Chủng đến)

VC:Phạm đại phu! Chúa công triệu ngài về điện các, chuẩn bị vào Thái miếu Việt bang, lạy tổ hoàng rồi Ngô quốc tiến sang, cống mỹ nữ tròn xứ mạng bại dân nô lệ.
TT:Dạ xin chào…
PL:Văn Chủng đại phu.
TT:Dạ xin chào Văn Chủng đại phu. Đông Thi, chào đại phu rồi về.
ĐT:Dạ! Chào Văn Chủng đại phu. Thôi chết rồi A Khương ơi, nắng lên rồi, mình về ngay kẻo trễ.
TT:Đi Đông Thi.
VC:A Khương! A Khương! Điềm trời linh ứng đoán thiên cơ. Việc Chúa thê lương gắng đợi chờ. Mặt trời Ngô quốc vừa rơi rụng. Ngô đế suy tàn tại A Khương.

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Minh Anh on 8/5/2013, 16:28

Cảnh 4: Tại thái miếu Việt bang…

TT:Đông Thi đi mau mau lên Đông Thi.
ĐT:Chị Tây Thi à, chị dẫn em vào thái miếu có chuyện gì hông?
TT:Đông Thi, sở dĩ chị nhờ em giúp chị để tìm một người ngày đêm mong đợi.
ĐT:Người đó là ai?
TT:Phạm đại phu!
ĐT:Phạm đại phu! Nhưng mà chỉ tìm ổng để làm gì?

NGŨ ĐIỂM BÀI TẠ
TT:Để tâm tình khi cách mặt quá lâu, nghe tin Phạm Lãi ở nơi đây luận bàn. Vui mừng chị mới bạo gan rủ em có bạn sang đây gặp ngài.
ĐT:Gặp ngài để nói chuyện gì? Phạm Lãi là quan tước triều ca, chúng mình là dân dã thì sao lại tâm tình?
TT:Ngày tương kiến đại phu lưu luyến, ánh mắt trao thầm ghi mộng tình si. Quân tử cùng hội ngộ nữ nhi.
ĐT:A … hay là chị đã, ý ổng ra kìa. ./.

( Phạm Lại bước ra từ thái miếu )

TT:Phạm đại phu!
PL:A Khương!
ĐT:Ý, tôi hỏng thấy gì hết nghe, thôi tui đi à!
PL:A Khương!

Ca hồ quảng
PL:Cô bé Khương đã ra dáng xinh đào hoa, hằng nga, thượng tiên còn kém thua nàng. Ôi tuyệt sắc, nét xinh tươi thướt tha cung hằng. Ta thấy nao nao lòng đắm đuối hương tình.
TT:Tâm xuyến xao, ngày đêm thầm nhớ mong chàng. Mơ trùng hoan đại phu bày tỏ chân tình. Trang anh dũng đã in sâu luyến lưu tim mình.
PL:Phạm Lãi đây mơ màng nhớ mãi A Khương. ./.

Nói lối
TT:Phạm đại phu! Thái miếu Việt trào sừng sững uy nghi. Minh chứng nghĩa tương tri trọn đời chung thủy, ngày tương ngộ A Khương – Phạm Lãi.

Ca hồ quảng
TT:Như muôn ngàn ánh sao tỏa dịu hiền đôi lứa có nhau. Hôm nay mình ước giao, chữ ân tình tâm khấn thiên cao. Dẫu cho núi sông ba đào, đời A Khương thảm thương nghẹn ngào, chẳng phai lời nguyện ước đổi trao.
PL:Ta bỗng thấy hồn điên đảo, thật hay mơ mỹ nhân cận kề, thốt câu thề hôn phối tơ loan.
TT:Giữa nơi thế gian có anh có em.
PL:Quyết không rã tan có em có anh. Hãy đợi chờ anh tâu với hoàng gia, hồng song hỉ chúng ta một nhà. ./.

( Văn Chủng đến)
VC:Phạm đại phu! Kìa có cả A Khương ở đây nữa à.
TT:Dạ tiện thiếp xin chào Văn Chủng đại phu.
VC:Hai người hãy chuẩn bị tiếp kiến chúa công. Cung thỉnh thiên nhan.

( Câu Tiễn đến )

VC, TT, PL:Thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!
CT:Trẫm miễn lễ! Hãy đứng lên.( nhìn A Khương) Ồ, đẹp, đẹp lắm! Nàng tên là gì?
TT:Dạ, tiện thiếp tên là A Khương, vì nhà ở phía tây thôn Trữ La nên người ta gọi tiện nữ là Tây Thi.
VC:Tâu bệ hạ, tên A Khương đã có lần thần tâu cùng bệ hạ.
CT:Là nàng này à?
PL:A Khương! Nàng hãy lánh mặt chờ ta trong giây lát.( Nhìn Câu Tiễn) Mạng phép chúa công thần xin lui gót.
CT:Khanh cứ tự nhiên.
TT:Thảo dân cáo từ chúa công.

( Tây Thi cùng Phạm Lãi lánh mặt đi)

VC:Tâu chúa công, A Khương chính là nàng con gái mà lão quốc sư nhắc đến: “ Ngô quốc suy tàn tại A Khương."
CT:À, thì ra nàng đó sao? Nhưng ta thấy dường như giữa Phạm đại phu và nàng ấy đang lưu luyến bên nhau.
VC:Tâu chúa công. A Khương và Phạm Lãi đã yêu…

TÂY THI (lớp mái)
VC: …nhau, chờ đợi ngày hôn ước kết giao. Nhưng Việt trào phải binh đao, là tôi trung phải bảo tồn quốc vận. Hãy ân cần khuyên Phạm đại phu, xem chuyện tình như kiếp phù du. Tấn cống nàng sang tận triều Ngô, chắc chắn là tan nát hoàng đô.
CT:Ta bối rối không yên vì Phạm gia trung hậu xem như thể đệ huynh thì sao nỡ lụy tình. Nhớ thuở nào đất khách phiêu linh, trọn hy sinh Phạm Lãi quên mình.
VC:Nhưng hôm nay vì vận mạng giang san, nhục non sông đành phải chia đàng,.
CT:Văn đại phu là hàng trưởng thượng, hãy thay ta thương lượng chân thành.
VC:Phạm đại phu nhân hậu tâm lành, hy vọng người vì đại nghĩa hy sinh. ./.

CT:Ta chúc khanh hoàn thành sứ mạng.
VC:Vì vận mạng giang san Việt quốc, thần hứa sẽ chu toàn. Thỉnh thiên nhan dời gót ngọc.

( Câu Tiễn đi , Phạm Lãi đến )

PL:Kìa ! Văn Chủng đại phu, ông còn ở đây à?
VC:Phải! Để đợi gặp Phạm đại phu.
PL:Gặp tôi để làm gì?
VC:Gặp Phạm đại phu để bàn điều quan trọng.
PL:Là chuyện gì? Ngài cứ nói!
VC:Phạm đại phu!

Ca hồ quảng
VC:Sầu hận giang san tôi quyết lòng vào nơi rừng tòng, tìm thầy tiên tri mong lời ban cứu an nước nhà. Hòa làn hương khói tiêng vang xa phá tan Ngô trào, tên cô gái A Khương thay kiếm vàng trừ quân bạo tàn. Hoàng gia thông hiểu nhưng muốn ngài tròn trung phủi duyên. ./.

PL:Không!

LÝ TÒNG QUÂN
PL:Không thể nào tôi đưa nàng sang Ngô, cứu giang san xá chi thân này. Tình tơ bén nồng, tâm đồng ghi khắc. Ngàn thuở không phai cớ sao thay dạ. Tôi sẽ tìm quân vương, xin chớ lìa uyên ương. ./.

VỌNG CỔ
VC:Nếu giữ trọn tuổi mộng uyên ương thì Việt quốc sẽ thảm thương bởi Ngô trào thống trị. Ích kỷ lụy tình si làm mờ lý trí, nghĩa khí sẽ mờ phai vì một dải nhan hồng… Uổng công Phạm đại phu trung nghĩa vẹn lòng. Phút chốc phủi tay không nhìn non sông tan nát, hạnh phúc sẽ theo dòng sông bạc rời xa. ./.
PL:Trời ơi!


Nhạc
PL:Giặc nước Ngô xua hùng binh chiếm cõi bờ, lòng dân đang oán hờn. Vang lời sông núi bao hồn thiêng khi nước nhà loạn ly. Làm thân trai tu mi kiếm cung tang bồng ngăn chống quân giặc thù. Nơi biên cương ngựa chẳng chồn chân vung kiếm thiêng diệt thù. ./.

VỌNG CỔ ( tiếp)
VC:Nếu như đúng số trời Khương nữ phá Ngô bang. Ngày chiến thắng vinh quang hôn ước rỡ ràng. Phạm Lãi với A Khương được vạn lời chúc tụng, long phụng sánh giao đầu chung thủy vẹn thề xưa.
PL:Cuộc đời dâu bể sớm trưa. Khó tròn chung thủy khi gió mưa dập dồn. ./.

VC:Phạm đại phu, vì đại nghĩa phải hy sinh.
( Văn Chủng đi)
PL:Vì đại nghĩa phải hy sinh! Đứt đoạn mối duyên đầu vì đại nghĩa.!

( Tây Thi đến )

TT:Phạm lang…! Kìa Phạm lang, thiếp trông chàng đến tàn hơi à.
PL:A Khương, ta có chuyện muốn nói với nàng.
TT:Có chuyện gì không? Sao trông nét mặt Phạm lang, em ló sợ quá, Phạm lang!
PL:A Khương!
TT:Phạm lang!

Ca hồ quảng
PL:Nước non lầm than gái trai bền gan. Chung tâm chu toàn giữ lòng trung can. Lời khuyên nàng Khương … , …mau đến Ngô trào trừ xong Phù Sai, chúng ta kề vai. ./.

TT:Phạm lang! Chàng nói sao, thiếp phải đến Ngô trào à?
PL:Phải!

Ca hồ quảng (tiếp)
TT:Phạm lang đành sao đưa sang Ngô trào, mưa giông trời cao sóng xô ba đào.
PL:Tiếng anh nghẹn ngào nhìn nàng A Khương lòng đau như xé.
TT:Nhẫn tâm mà chi, cho lứa đôi từ ly. ./.

VỌNG CỔ
PL:A Khương ơi nàng hãy nguyền rủa nữa đi một người không đáng mặt tu mi vô nghì bội phản. Không bảo vệ được người yêu trong thời ly loạn phải đoạn nghĩa giữa chiều đông màn lệ thấm thay lời….A Khương hỡi A Khương, Phạm Lãi sẽ tuyệt đời. Ta không muốn xa em nhưng số trời sầu uất nghẹn. Chưa e thẹn tương phùng sao lại mời chén biệt ly. Một lạy này xin tạ nghĩa tương tri, A Khương hãy ra đi vì quê cha đất tổ. Ta chấp nhận hy sinh gạt lệ sầu đau khổ người con gái Trữ La tô đậm nét son vàng. ./.

TT:Thôi! Chớ giả vờ thương hại gái hồng nhan. Trọn trung với quân hoàng không riêng gì Phạm Lãi. Được! Tôi chấp nhận sang Ngô dẫu cho vỡ tan lời thệ hải, đừng mong buổi quay về cho tay nối vòng tay.
( Tây Thi chạy đi )
PL:A Khương…!

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Minh Anh on 8/5/2013, 16:30

Cảnh 5 : tại bến thuyền tiễn người sang cống lễ Ngô quốc.

DQ:Dạ! Được lệnh triệu, Di Quang đến hầu nghe dạy.
HH:Di Quang cô nương, trước khi thuyền Việt quốc ra khơi lướt sóng, trước khi lệnh chúa công tế lễ hoàng thiên, trước khi các nàng bước đến Ngô triều, ta muốn gặp cô nương giờ từ tạ với đôi điều tâm sự.
DQ:Bẩm hoàng hậu! Cơn quốc loạn bất luận nam hay nữ phải vẹn lòng trung nghĩa đáp người ơn, dù thần không đủ sức tài để cự đảnh bạc rân, nhưng cũng nguyện đem nhan sắc đỡ nâng trăm họ.
HH:Di Quang!

VỌNG KIM LANG
HH:Ta cảm thông lòng cô chữ trung thẳng ngay vẹn gìn, cách xa biên đình nàng đăng trình đến nơi triều Ngô. Chỉ e gấm nhung son vàng làm hoen mờ nghĩa nhân hồng nhan.
DQ:San hà Việt trào lâm vòng binh đao, nát tan thôn làng, mẹ cha tan xác trước xâm lăng, cách ngăn hiếu ân thâm tình sầu phận mình chỉ mong thời cơ giết quân dã man Ngô hoàng ngàn ba đào vẫn không sờn gan.
HH:Làm sao lòng ta tin tưởng Di Quang. Chỉ e vương quyền Phù Sai bá vinh hoa xui nàng lầm sai.
DQ:Thề nguyện cùng tiên hoàng ngày nay nếu vong ân, nát thây vì gươm đao. ./.

( Hoàng hậu thay đổi thái độ, cười)

HH:Nàng quả thật là con nai vàng ngơ ngác, sao sánh bằng hổ báo ở rừng xanh. Việt vương cùng Ngô chúa trọn tâm thành, đồng huyết thệ chân thành câu bằng hữu. Ta tấn cống các nàng sang Ngô lo hầu hạ, chưa chi mi đã có lòng sâu độc hại Phù Sai. Sám hối đi rồi về chốn diêm đài, nàng phải chết để tạ tội hai lòng cùng Ngô chúa.
DQ:Hoàng hậu! Bà nói thật hay chỉ là ướm thử, dò lòng trung của Việt nữ Di Quang?
HH:Ta đương kim là quốc mẫu cung vàng, nàng với ta đâu sánh ngang hàng, không thân thiện thì tại sao ướm thử.
DQ: Nếu thế thì Di Quang này tình nguyện sang Ngô làm mỹ nữ. Mục đích trả thù chung vì đại nghĩa có lầm không, người chúng tôi ngưỡng mộ bái chúa công lại là kẻ lúc lưu vong ôm gối giặc trọn thề tình bằng hữu.
HH:Phạm thượng!

NAM XUÂN
DQ:Hãy giết tôi đi, tôi chết để không nhìn thấy trò đời man trá, nếm mật nằm gai sống cuộc đời hèn hạ chẳng qua vì cặn bã vinh hoa… Sống nhục cầu vinh, vì hai chữ vương quyền, hưởng ân thừa lợi riêng, mặc dân lành đảo điên. Quá sai lầm cho dân chúng Việt bang, đêm từng đêm khấn nguyện với tiên hoàng, mong việc chúa thoát tai nạn, để tương đàng chúa tôi. Lời thương dân chỉ ngoài môi, khi bên trong ôm gối giặc thù, non nước đẫm sương mù, sẽ tan tành phù du.
HH:Chữ trung hiền ái quốc thương dân, không cùng tôi chút đỉnh sang giàu, Ngô vương uy vũ anh hào, kẻ trí phải nương vào ấm thân. Thời thế này không thể nói nghĩa nhân, mà phải chen chân tranh chấp vương quyền, phì da thắm thịt với kim tiền. Các ngươi hãy tạ ơn Câu Tiễn.
DQ:Trời hỡi núi sông có nghe lời bi thiết, rã tan rồi hy vọng diệt Ngô bang. Thà chết vẫn không than, vẫn một lòng trung can. ./.

DQ:Hồn mẹ cha tha tội Di Quang, thà chết để khỏi nhìn đời ngang trái.
HH:Di Quang! Dừng lại!

Ca hồ quảng
HH:Tỏ bày lời vàng khẩn lòng cùng nàng ngàn đời ta xin ghi nhớ Viêt trung dân nữ Di Quang chớ nên oán than hận trách. Vương.. đế.. sầu.. bi.., nỗi lòng vì nước lâm nguy, tâm còn hồ nghi khuyên nàng tường tri, vì non nước chớ oán hờn.
DQ:Phận bần dân ngu khờ, nào thông ý tình. Hoàng nương thứ mình có lời miệt khinh mong hãy tha cho, vì dân nước nên lỗi lầm.
HH:Nàng bình thân đi nhìn vào cành trâm mà ta trao đó, lầm tin đưa nữ Di Quang, trước giờ sang đến Ngô bang.
DQ:Thần chưa ghi công làm sao thụ hưởng ân vàng, cầu người xin cho chối từ chờ ngày vinh quang cố hương. ./.

HH:Di Quang, cành trâm ta gởi cho nàng không phải loại trâm cẩn vàng nạm ngọc mà sẽ thay lời ta giao cho nàng trọng trách sang Ngô.
DQ:Dạ, tiện nữ xin nghe.
HH:Di Quang, cành trâm này có chứa nhiều chất độc, thử lòng nàng ta hiểu rõ chí tận trung. Khi sang đến Ngô bang nếu như ai vì gấm nhung xa mã phản quê cha thì chất độc của cành trâm, Di Quang hãy thi hành diệt khẩu.
DQ:Ý của hoàng hậu là: sát nhất miêu cứu an vạn thử.
HH:Phải, giết một con mèo để bảo tồn mạng sống lũ chuột con. Dù thâm tình ruột thịt tựa núi non, cũng cương quyết đoạn ly để bảo vệ trường tồn Việt quốc. Không riêng gì Tây Thi, Cù Ba, Trịnh Đáng, Đông Thi, cả Di Quang nếu phản bội giang san…
DQ:Thì trâm độc này sẽ dứt đời Di Quang Việt nữ.
HH:Hay, hay lắm!

( Văn Chủng đến )

VC:Khấu kiến nương nương!
( Di Quang lui vào khoác áo )
HH:Đại phu hãy bình thân.
VC:Bẩm nương nương, đã đến giờ các mỹ nữ phải lên đường.

( Năm nàng mỹ nữ ra: Tây Thi, Đông Thi, Di Quang, Cù Ba, Trịnh Đáng )

VC:Cung thỉnh thiên nhan.

( Vua Câu Tiễn và Phạm Lãi ra )

VC:Chúa công vạn tuế.
Đồng loạt : Vạn vạn tuế.
CT:Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Phạm đại phu tuyền sắp bàn hương án.

( Bàn hương án được đem ra )

Ca hồ quảng
CT:Lòng thành tâm cầu khẩn, Tiên vương chứng minh thệ nguyền. Rượu cay cầm tay theo hương khói bay …. Tâm quyết không mờ phai. Ghi sâu diệt thù vong quốc sầu thương khóc bi ai. Nước non Việt quốc thoát cơn nguy biến, thành tâm khói hương dâng thay tất lòng.
5 Mỹ nữ:Vì nước vong thân giết quân Ngô trọn ân.
HH:Đến nơi Ngô trào dùng dung nhan sắc hương làm gươm thiêng rửa thù.
5 Mỹ nữ:Chúng tôi tâm nguyện hy sinh. ./.

CT:Lạy thứ nhất xin tế cao đắt trời dập đầu tạ tội, vì Câu Tiễn đã làm suy vong Việt quốc. Lạy thứ hai tạ tội cùng Tiên đế ngàn xưa. Lạy thứ ba ( quay lại nhìn các nàng mỹ nữ ) xin gởi san hà cho những nàng cận quốc anh thư.
5 Mỹ nữ:Bệ hạ !

VỌNG CỔ
CT:Xin chớ phai lòng tham chữ vinh hoa mờ nhân phẩm xóa công trình…hãy nhớ câu vì quốc vong thân yêu nước tận tình. Giữa trường đình ta có lời tâm nguyện, lưu vong gánh chuyện ưu phiền lấy nhục làm vinh. Nếm phân giặc thù mối hận không nguôi. Làm cho giữa tiếng cười nghẹn lời dâng lệ máu. Là con cháu Việt bang ta phải khắc sâu hoài bão, tìm phương mê đắm Phù Sai cho điên đảo Ngô trào. ./.

DQ:Một chuyến ra đi là tự quyết, không tròn xứ mạng...
5 mỹ nữ:Chẳng hồi quy.
CT:Hay lắm! Lời cương quyết ẩn chứa lòng trung liệt. Trẫm tin vào khí tiết đấng hồng nhan. Truyền tương cúc tửu.

MINH TÂM TỐNG BIỆT
CT:Khói biên cương gió ngựa dập vùi, gây tóc tang máu lệ ngập tràn. Dân hờn than vong quốc, mang kiếp người như cỏ rơm, lửa hờn uất nung sôi hận thù.
5 Mỹ nữ:Hy sinh không ngại gian nguy, Ngô bang mong ngày tàn đời.
TT:Chẳng tiếc thân nhan hồng cứu đất nước.
TĐ:Giang san nặng oằn vai, nữ anh thư má đào.
ĐT:Mong ngày vui non nước tiếng thái bình dân ấm no.
CB:Nước Việt quốc thiên thu trường tồn.
HH:Chén ly bôi tống biệt người hùng, buổi tiễn đưa xót dạ ngậm ngùi. Khi thuyền loan tách bến khi mái chèo xa bến sông nhớ hình bóng quê hương từng hồi.
CT:Trăng lên thay lời chia tay, tách bến xa rời ngàn trùng, cúc tửu không ấm lòng lúc buốc giá.
PL:Non sông trùm màu tang tiếng bước đi không về, phương trời xa trông ngóng mong mỏi gọi tên cố nhân.
CT:Nước Việt quốc trông tin nhạn hồng.
5 Mỹ nữ:Phương trời xa trông ngóng mong mỏi gọi tên cố nhân. Nước Việt quốc trông tin nhạn hồng. ./.

( Văn Chủng cùng 5 nàng mỹ nữ lên thuyền )

VC:Truyền chạo phu tách bến.

Nhạc
Hợp ca:Con thuyền nặng gánh san hà, phong ba bão tố cuốn trùm hồng nhan. Giang san Việt quốc mất hay còn. Ngô quốc suy tàn do bởi A Khương. ./.

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Minh Anh on 8/5/2013, 16:31

Cảnh 6 :Tại điện Ngô quốc, Phù Sai tiếp sứ thần Việt bang.

BH:Muôn tâu đại vương, Văn Chủng đại phu xin vào khấu kiến.
NPS:Tuyên nhập.
BH:Truyền tuyên nhập.

( Văn Chủng ra )

VC:Dạ! Văn đại phu nước Việt xin khấu kiến đại vương chúc ngài muôn muôn tuổi.
NPS:Văn Chủng bình thân.
VC:Đội ơn đại vương. Tâu đại vương đúng hạn kỳ cống lễ, thần vâng lệnh chúa công dânh đến đại vương 5 thanh kiếm gia truyền, trân bảo kỳ châu và 5 nàng mỹ nữ.
BH:Ồ! Câu Tiễn ưu ái đại vương đến như vậy à?
NTT:Tâu đại vương! Năm thanh kiếm và trân bảo đại vương nên nhận. Còn mỹ nữ Việt bang xin hãy trả về.
BH:Tại sao vậy hả?
NTT:Vì thần nhận thấy Việt vương Câu Tiễn chỉ giả vờ hàng phục, chứ thật sự chưa bao giờ hắn quên cái mối nhục ở Ngô đô. Đem mỹ nữ cống dâng là nhiều ẩn ý mưu mô, đại vương thâu mỹ nữ e cơ đồ sụp đổ đó.
BH:Vậy ngài cho rằng đại vương tham sắc hay sao?
NPS:Có phải vậy không tướng phụ?
NTT:Muôn tâu, thần không dám.
BH:Nếu không dám thì phải nhận chứ, phải không đại vương?
NTT:Thái tể! tuyên nhập!
BH:Truyền tuyên nhập. Văn Chủng đại phu, bệ hạ truyền đem cống lễ vào kiến diện.
VC:Tâu vâng. Truyền cho mỹ nữ nhập cung.

( 5 nàng mỹ nữ bước ra )

DQ:Dạ! Việt trung dân nữ Di Quang
CB:Cù Ba
TĐ:Trịnh Đáng
ĐT:Đông Thi
TT:Tây Thi
DQ:Khấu kiến đại vương, chúc đại vương vạn tuế...
5 Mỹ nữ:Vạn vạn tuế.
NPS:Ta miễn lễ, tất cả hãy ngẩng mặt lên cho ta diện kiến.

( Di Quang, Cù Ba, Trịnh Đáng, Đông Thi ngẩng mặt lên )

NPS:Còn nàng kia, tại sao lại cúi gầm mặt xuống,ta lệnh cho khanh hãy ngẩng mặt lên.

( Tây Thi ngẩng mặt lên )

NPS:Nàng tên gì?
TT:Dạ, tiện nữ tên là Tây Thi
NPS:Nàng là Tây Thi à? (cười) Trên đời này cũng có họ Tây nữa hay sao?
TT:Dạ bẩm đại vương, họ tên của tiện nữ có đáng gì mà đại vương phải bận tâm.
NTT:Hỗn láo! Quân! Trãm!
NPS:Khoan! Tại sao lại trãm vậy tướng phụ?
NTT:Tâu đại vương, bại dân Việt nữ dám xúc phạm oai trời làm sao tha thứ được.
NPS:Nhưng đó lại là lời chân thật! Không phải đã là vua khi xuất ngôn han hỏi lại cấm người ta không được trả lời, đó là hành động của một loại vua độc tài phong kiến.
BH:Dạ đúng! Lời của đại vương là châu là ngọc, thêm đức độ cao sâu là tôn trọng người dân. Ôi nhất là dân chiến bại, ôi cao quý quá.
NPS:Lệnh ta truyền nhận cống lễ, trả mỹ nữ về cho nước Việt.

( Tây Thi cười khúc khích )

NPS:Vô lễ! Ai mới vừa cười?
TT:Dạ muôn tâu chính thần.
NPS:Tại sao nàng cười?
TT:Thiếp cười vì đại vương rất dễ thương, tướng quốc dạy thế nào cũng phải nghe theo, bảo nhận cống lễ là nhận liền, bảo trả mỹ nữ là trả ngay, thật là .. có hiếu.
NTT:Bại nữ !

KÊ TOA
NTT:Im ngay, chớ lanh mồm…to gan, liều thân đến Ngô sẽ tan đời…chưa vào cung cấm mi dám lộng hành ly gián ta và vua, thật là Việt bang khinh lờn, thiên tử truyền quân giết ngay giặc thù.
NPS:Vương quyền uy vũ ai cũng mọp quỳ khen đúng hay là sai? Riêng nàng tâm ngay phơi bày … Ta thích (cười) ta thích… ta thích làm sao nữ dân Việt trào. ./.

NPS:Truyền đưa mỹ nữ vào trong trường lạc cung, và ban thưởng cho đại phu Văn Chủng.
BH:Tuân lệnh!
NTT:Tâu đại vương!
NPS:Nếu còn tấu rỗi quân pháp bất dị thân.
NTT:Tâu …
NPS:Bãi trầu!

( Ngô Phù Sai bước đi)

BH:Ông nghe chưa, quân pháp bất dị thân! (cười )
NTT:Trời ơi!

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Minh Anh on 8/5/2013, 16:32

Cảnh 7 : giữa sân của Ngô thành, Tây Thi đang đi lang thang

PL:A Khương!
TT:Kìa Phạm lang! Phạm lang!
PL:A Khương!
TT:Phạm lang, làm sao anh vào đây được?
PL:Nhờ lệnh phù của Văn Chủng đại phu.
TT:Phạm lang, anh hãy mau đưa em rời khỏi nơi đây, em không muốn kề cận Phù Sai, em rất sợ người! Phạm lang!
PL:A Khương! Em đừng sợ, em đừng sợ mà, A Khương!

LỤC TRUNG DUYÊN
PL:Hỡi em nhớ thương vô hạn, tâm nào ly tan với nhau. Sang đến Ngô bang thầm mong cùng ai đổi trao …
TT:Phạm Lãi Tây Thi lệ trào nghẹn ngào … Anh hãy đưa em rời xa cấm cung Ngô trào, đôi lứa bên nhau dù cho bão giông ba đào, Phạm lang hỡi anh tâm nào để TâyThi lìa anh muôn thuở.
PL:Chua xót vô biên tình riêng gắng công đợi chờ. Tan áng mây mờ trọn lời thề xưa, hới A Khương hiểu cho ân tình giữa nơi biên đình, tủi duyên mình chỉ vì non sông.
TT:Thôi hết mong chi cố hương quay về, kề bên nhau một lần sau chót, ta nói lời chia tay trúc mai…
PL:Bảo an Việt trào cảm thông nhau gác sầu thương đau …
TT:Gió mưa dạt dào chắc hoa xưa úa tàn phai hương …Anh về đi lo tròn trung quân với vua, hai mảnh đời ghép thành trường ca. ./.

( Tây Thi bỏ đi, Ngô Phù Sai cùng quân lính đến)

NPS:Phạm Lãi tướng quân.
PL:Khấu kiến đại vương.
NPS:Nàng đó là người yêu của khanh à?
PL:Tâu vâng.
NPS:Bao lâu rồi?
PL:Dạ, chỉ mới đây thôi.
NPS: (cười) Thì ra kẻ dám hy sinh cống nạp người yêu của mình sang Ngô quốc không ngoài kế mỹ nhân phục quốc.
PL:Dạ không! Không!
NPS:Nếu không thì chúa công của nhà ngươi cũng chứa đựng nhiều dụng ý.
PL:Muôn tâu! Đây không phải là dụng ý mà là thuận ý trời. Đại vương trong tay gồm hậu thiên hạ, Việt quốc là tiểu bang, vua tôi không ngại nếm phân của Ngô vương để trị bênh, được phóng thích trở về cố quốc ơn kia nghĩa nọ, chỉ có bao nhiêu lễ vật và mỹ nữ vẫn còn chưa xứng.
NPS:Hay lắm! Nhưng nếu ta nói với khanh rằng ta yêu nàng.
PL:Đại vương!
NPS:Đừng sợ! Ta nghe khanh văn võ song toàn, vậy thì hôm nay ta và khanh sẽ xử nhau bằng luật công bằng.
PL:Đại vương!
NPS:Thiết ngự quân. (quân lính đưa kiếm cho Ngô Phù Sai )Cầm lấy ! Đừng sợ! Ta muốn thử tài khanh.
PL:Tâu đại vương.
NPS: (cười) Chưa chắc gì ngươi thắng được ta đâu, tuốt gươm ra.
PL:Đại vương.
NPS:Đây là lệnh!
PL:Bại thần thất lễ.

( hai bênh giao đấu, Phạm Lãi thua )

NPS:Phạm Lãi, khanh rất có tài, nhưng tại sao trời xui khiến cho ta và khanh cùng yêu thương một nàng con gái.
PL:Đại vương! Tâu đại vương!

TRẢ NGỌC
NPS:Khanh suy nghĩ chấm dứt ngay chuyện tình lứa đôi, áo giáp kim khôi đang chờ ngôi công hầu, vương quyền ban đến nơi bao nhiêu người sẽ mọp quỳ.
PL:Thề xưa khắc sâu muôn đời khó quên. ./.

NPS:Hãy chờ xem, ta và khanh, ai sẽ thắng ai.

( Ngô Phù Sai cười, bước đi)

PL:A Khương!

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Minh Anh on 8/5/2013, 16:33

Cảnh 8 : Tại thềm rồng, Tây Thi và đại vương Ngô Phù Sai …

NPS:Tây Thi
TT:Đại Vương!

MINH TÂM VỌNG NGUYỆT
NPS:Tựa hồ mơ chốn thiên thai, thềm cung quảng tương ngộ hằng nga. Da tựa pha tuyết trắng đẹp sao vóc dáng ngọc ngà, rạng nét hoa xinh đẹp tựa trăng rằm.
TT:Thềm rồng dâng khúc nghe thương, nào dám sánh cao với thần tiên. Thân hồng nhan viễn xứ nhờ ơn đoái trút bọt bèo, bồ liễu mong nương cội tùng quân.
NPS:Ôi dịu êm thoáng nghe bao lời nương tử lòng ta càng ngất ngây hơn rượu say.
TT:Mong thời gian chớ mau lụn tàn, cho giấc mơ triền miên, chìm đắm.
NPS:Để ta bên nàng che chở nâng niu,
TT:Kề bên giá chuốc tửu đàm thơ.
NPS:Nay được bên tiên nữ, dù ta đổi cả muôn thành
TT:Thần thiếp xin ghi tạc ngàn năm. ./.

( Con chim trong lồng để cạnh đó cất tiếng hót)

NPS:Tây Thi, ô kìa nàng có thấy gì không?
TT:Ồ con chim bé nhỏ, mắt long lanh trông rất dễ thương. Đại vương, tặng cho thiếp nghen đại vương.
NPS:Nhưng trước khi ta trao tặng, nàng hãy nghe ta hỏi, nàng có biết nó tên gì không?
TT:Tên gì vậy đại vương?
NPS:Xin Đừng Quên Tôi.
TT:Xin Đừng Quên Tôi! Tên gì mà lạ vậy.
MINH TÂM XỬ ÁN
NPS:Phải! Xin đừng quên tôi đang hướng tâm tình về một nàng con gái, kẻ ở đầu sông người tương giang cuối nhờ sự rủi dung của dải ngân hà …
NPS:Đôi hồn chung hòa muôn đời ta có nhau. Tây Thi ơi nàng, hãy xem trăng vàng soi tim yêu rực sáng….
TT:Kế bên vương hoàng giữa nơi cung vàng, vui say canh tàn. Uyên ương liền cánh, mai đào liền cành trọn đời không cách xa.
NPS:Dáng hoa yêu kiều, sắc hương mỹ miều ta nhìn thêm ngất ngây. Xây bao lâu đài, đổi bao muôn thành, Ngô vương không từ chối. ….
TT:Thánh quân bận lòng đoái thương nhan hồng, A Khương tạc lòng.
TT,NPS:Ông tơ nguyệt lão se chặt chỉ hồng mãi mãi yêu dài lâu. Ông tơ nguyệt lão se chặt chỉ hồng mãi mãi yêu dài lâu. ./.

( Ngô Phù Sai bề Tây Thi đi)
___________________________________***
Cảnh 9 : Tại dinh phủ tướng quốc Ngũ Tử Tư…

MINH TÂM RỈ MÁU
NTT:Trông việc nước Ngô bang đang hồi nghiêng ngửa đảo điên, nên ngậm đắng tâm can u sầu xót xa. Hận căm gan nước Việt thần cống sang Ngô kế bày mỹ nhân, khiến quân vương này đêm vui say tiệc yến. Xin thành khẩn Tiên vương suối vàng linh chứng cho lão phu, tuy già yếu nhưng không nản lòng gián can. Cầu mong sao thánh quân hồi tỉnh cơn mê chán chường sắc hương, dẫu thây phơi tuổi già đành cam.
AK:Xót thương cha trẻ thơ ứa lệ trào tuôn. Tóc điểm sương, mắt mờ sức cha già yếu. Gánh non sông nước Ngô trĩu nặng oằn dài, suốt canh trường ngồi đứng không yên thở than ưu tư. Ta hờn tủi sao ta không là nam tử kiếm cung, lo việc nước thay cha bảo phò nước Ngô. Phận hồng nhan liễu đào phòng kín khuê môn phủ rèm xót xa, khóe mi cay ướt lệ trào tuôn. ./.

( A Khấu khóc một mình)

NTT:Ai đó? Tiếng ai khóc giữa đêm khuya thanh vắng?
AK:Thưa nghĩa phụ, chính con.
NTT:Khấu nhi đó à! Ta nghe tiếng trống sang canh từ lúc nãy. Amnhr tẳng tuần soi mập mờ trên dải hằng nga, con lệ ướt đôi mi thổn thức bàng hoàng, dường như không để ý đến đêm tàn buông tuyết giá.

NAM AI
AK:Nghĩa phụ hỡi! Tâm tư con xúc động bàng hoàng, cha thao thức canh tàn vì vận mạng Ngô bang. Việt vương dụng kế quy hàng, e sợ thánh hoàng khó an. ./.

NTT:A Khấu! Câm miệng lại! Việt vương Câu Tiễn đức ân nhân hậu, tâm thẳng ngay thần phục triều Ngô. Sao ngươi lại loạn ngữ hồ ngôn, gây ly cách thâm tình Ngô và Việt chứ?
AK:Thưa cha, quốc gia suy vong thất phu hữu trách. Còn con đối với cha đây, ơn dưỡng dục ngàn năm đầu đội. Lời thẳng ngay con trẻ chẳng xảo ngôn. Nếu tâm con một dạ hai lòng xin thác bởi trăm đao ngàn kiếm.

NAM AI
NTT:Khấu nhi hới Khấu nhi ta thử lòng con dại, thầm sợ ngày mai Việt quốc công thành. Ngũ Tử Tư có chết căm đành, chỉ thương cho dân lành thảm tai. ./.

AK:Ơn dưỡng phụ từ lâu nuôi nấng, đây là dịp mà con trẻ tròn ơn đáp đền. Lạy phụ thân cho trẻ được kề bên hiến kế mọn bảo toàn Ngô quốc.
NTT:Cha cho phép con cứ nói.
AK:Xin cha cho con được kê ngôn phụ nhĩ.
( A Khấu nói thầm vào tai cha)
NTT:À! Hả! Hay hay ! Thật là diệu kế. Con hãy vào trong thay đổi xiêm y, cha sẽ thỉnh Ngô hoàng vào tướng phủ.

( A Khấu đi vào trong thay đổi xiêm y)

BH:Đại vương giá lâm.

( Ngô Phù Sai và nội giám đến)

NTT:Bái kiến đại vương. Chúc tuế tân vạn vạn tuế.
NPS:Tướng phụ hãy bình thân, tướng phụ chớ quá ư trọng lễ, dù sao ta cũng là nghĩa tử kia mà.
NTT:Đội ơn đại vương, mời đại vương. ( quay lại phía Bá Hỉ ) Mời thái tể an tọa.
BH:Đội ơn tướng quốc.
NTT:A Khấu!
AK: ( nói vọng từ trong ra) Dạ…
NTT:Dâng rượu chúc mừng đại vương nghe chưa!
AK: ( nói vọng từ trong ra) Xin tuân lệnh.

( A Khấu bước ra)

Ca hồ quảng
AK:Vấn an ngài tửu môi, thánh quân uống cạn men nồng … Ngôi chính bệ nước Ngô cao vời vợi bách niên trường tồn. Oai phong liệt oanh, thâu chư hầu danh chói rạng nước Ngô liệt cường, hồng ân vẫn đang rưới chan nhân sinh ấm no thành cường.

( A Khấu dâng rượu cho Ngô Phù Sai rồi đi)

NPS:Ta trông nàng đẹp xinh, thướt tha lả lơi dịu dàng… Khơi suối nhạc tiếng ca rót êm vào lòng cho quả nhân nồng nàn. Tên là chi bao nhiêu tuổi đời, trông dáng ngọc ngất ngây … lạc hồn. Chờ nghe tướng phụ tỏ phân danh xưng mỹ nhân là gì?
NTT:Tên của nàng ca nhi A Khấu thân lạc loài, do tướng phụ dưỡng nuôi lớn khôn, nay thì tuổi xuân vừa tròn. Nơi phòng khuê đang đón chờ giai nhân hồ khách anh .. hùng.
BH:Ông đừng mong, thánh hoàng có Tây Thi toàn vẹn sắc hương tuyệt trần. ./.

NPS: (cười) Chẳng những có Tây Thi, mà đối với cô nương A Khấu từ nay sẽ bền chặt thâm ….

TRUNG THU
NPS: …tình cùng nhau danh nghĩa mụi huynh. Tướng gia là cha chúng tôi là con thân quyến gia đình cung son. Ban chỉ cho em hiền, mai sáng nơi điện tiền tuyên ngôn truyền A Khấu quận nương, Tây Thi sẽ là nương tỷ thân thương.
NTT:Muôn tâu Tử Tư tôi đây nói ra không thể giao hòa Tây Thi. Con tôi ái nhi cao sang phẩm nghi đâu sánh ngang hàng bại dân, thân ca kỷ nương bóng hoàng ân, không giao nghĩa không kết tình thâm, e vương quốc hiểu thông sẽ cười chê.
BH:Ngài ơi hèn quê đài trang không thể đem so bì, khi thánh quân đã yêu rồi can gián mà chi. ./.

NTT:Bá Hỉ! Ngươi nhận hối lộ của vua tôi Việt quốc.
BH:Nè… có câu hữu tang luận tội, hữu tính điển hình, vô chứng bất thành tụng. Khi...
NTT:Câm miệng lại! Mi đã mờ lương tâm trú óc bởi lòng tham, Tây Thi là ca kỷ nội gian, A Khấu con ta không thể sánh ngang bằng với nó.
BH:Trời ơi! Tây Thi mà dám kêu bằng nó, bệ hạ có nghe không?
NPS:Tướng phụ! Ta nể tướng phụ là công thần khai quốc, nhưng đã bao lần ông muốn truất phế Tây Thi! Được, ngày mai này giữa chốn triều nghi, ta sẽ sắc chỉ cho Tây Thi là Ngô hoàng quốc mẫu.
NTT:Đại vương!
NPS:Riêng với A Khấu ta rút lại lời gia phong quận chúa, nhưng phải vào triều hầu hạ Tây Thi. ( quay sang thái tể) Thái Tể!
BH:Dạ!
NPS:Truyền cận vệ chốn cung vi, đúng một tuần trăng phải hoàn thành điện các Cô Tô đài. Chọn dàn nhạc công nổi tiếng nhất Ngô bang. Xây thang vàng âm điệu Đường Quốc Ca.
NTT:Làm gì?
NPS:Đặt đằng trước Quản Hoa Cung cho Tây Thi thưởng ngự.
NTT:Không! Đại vương! Thế thì tan nát cả Ngô trào.
NPS:Nếu còn can gián, quân pháp bất dị thân.

( Vua, thái tể và nội giám đi, A Khấu chạy đến)

NTT:A Khấu!
AK:Cha!
NTT:Con tôi
Cảnh 10 : Tại Đường Quốc Ca, Tây Thi đang múa hát cho Ngô Phù Sai xem…

( múa xong)

NPS:(cười lớn)
TT:Đại vương!
NPS:Tây Thi.
TT:Ơn mưa mốc rưới chan trọn đời tâm ghi giữ…

XANG XỪ LÍU
TT:… từ nay chốn Ngô bang trọn chữ phu tùng. Thục nữ anh hùng muôn thuở bền giao. Sóng gió ba đào tâm chẳng lãng xao, tình mộng đổi trao e ấp môi đào.
NPS:Khương nữ ơi, ta như đang lạc vào cõi mộng, gió lộng thoảng hương ngập tràn hy vọng. Ta là tiên đồng ngọc nữ thượng thiên, lưu luyến triền miên làm bể chén quỳnh.
TT:Cũng chỉ vì yêu vương phải tội tình, Thái thượng lão ông cung đình nghiêm cấm, đày xuống trần gian chia cách lụy phiền. Việt quốc Ngô bang hai miền thương nhớ.
NPS:Ông tơ xót thương cho chúng ta giao hòa gặp gỡ. Để nàng trở thành hoàng hậu tương lai.
TT:Nô lệ muôn đời cho vương đế Phù Sai. ./.

NPS:Tây Thi!

( A Khấu đến)

AK:Dạ! Thần vô lễ cúi đầu nhận tội.
NPS:Tại sao vào cung mà không báo trước. Nếu chẳng nể tình tướng phụ ta sẽ chém bay đầu.
TT:Đại vương! Nàng này là ai vậy?
NPS:Là dưỡng tử minh linh của Ngũ Tử Tư tướng quốc.
TT:Nếu thế, thì đối với chúng ta là hoàng tộc gia đình. Cô nương, cô hãy đứng lên.
AK:Đội ơn phu nhân.
NPS:Tây Thi, trẫm phải duyệt quân cùng đội tinh binh. Nàng hãy vào cung đợi trẫm nhé.
TT:Xin tuân lệnh đại vương.
NPS:A Khấu!
AK:Dạ.
NPS:Hãy hầu hạ nương nương cho chu đáo đó nhé.
AK:Xin tuân lệnh.

( Ngô Phú Sai đi duyệt binh)

AK:Phu nhân! Bà đẹp qua, lần đầu tiên diện kiến dung nhan, tiện nữ cảm thấy thẹn mình thua kém.
TT:Chứ không phải cô xem thường gái Việt, nghĩ mình là ái nữ của tướng gia sao!

( Đông Thi và Cù Ba đến)

ĐT:Thôi đi, nếu biết thân thì đừng có chọc giận cô ta, e đất khách làm ma không đầu.
CB:Hãy cẩn ngôn thận trọng, chúng ta là Việt quốc nữ nhi. Nếu lỡ xảy ra chuyện chi e sẽ khổ nguy cho đất tổ.
AK:Các chị ơi…tất cả chúng ta đều chung cảnh ngộ,

NGỰA Ô NAM
AK:Em cũng là người đất khách lưu vong… xa hẳn quê làng cố thổ tổ tông. Nỗi lòng thân côi cút, giá lạnh buồn khi tuyết phủ trời đông. Ngàn thuở hết chờ mong. Mẹ cha chết đi vì cơn loạn lạc, Ngô quốc xâm lăng gây tan nát cửa nhà, cô đơn thống hận lệ nhòa.
TT:Rồi bằng càch nào cô được vinh quang, vào ra cung thẩm dọc ngang.
AK:Nghĩa phụ Tử Tư tướng quốc tâm lành dưỡng nuôi với dạ chân thành. Đại vương xót thương nhận làm nghĩa mụi bảo em vào hầu phu nhân. ./.

TT:Thôi! Khỏi hầu, cô là con của tướng quốc, đương kim nhất phẩm tiểu thơ, hơn hẳn cả chúng tôi nơi Ngô bang chỉ là ca kỷ.
AK:Phu nhân!
CB:Việt quốc bại vong chúng tôi là nô lệ không xứng đáng cùng cô kết bạn tâm giao chứ đừng nói chi là ngày đêm hầu hạ.
ĐT:A Khấu cô nương hãy về đi, tướng quốc biết được sẽ thị phi mai mỉa đó.

( Di Quang bước đến)

DQ:A Khấu cô nương hãy về đi, hôm khác hãy sang đây đối ẩm.
AK:Xin vâng ( bước về)

( Di Quang gậc đầu ra hiệu cho Tây Thi
hCảnh 11: Trong hậu cung của Tây Thi…

DQ:Cù Ba, mau ra khép cửa cung, chúng ta có chuyện cần bàn với Tây Thi.
TT:Chị Di Quang, có chuyện gì vậy chị?
DQ:Chúa công vừa mật chỉ, lệnh cho em phải giết Phù Sai.
TT:Hả! Giết Phù Sai !Không!

Ca hồ quảng
TT:Chàng là chồng tôi, đừng đừng lìa đôi, nghẹn ngào bờ môi, nát tan thâm tình. Trời cao đâu thấu.
DQ:Ngày sang Ngô quốc quên lời tuyên ngôn nước dân. Một chuyến đăng trình vinh quang khải ca, nếu như không thành trâm vàng hủy thân.
CB:Tây Thi nghe lời em khuyên muôn dân Việt đang trông. Vua ta từng lưu vong. Sao không tròn chữ trung, mê tình si uất hờn không dung.
ĐT:Ngô vương ngài mê say, ra tay là xong ngay. Em đâu bằng A Khương. Đông Thi thề chẳng tha nếu Phù Sai nói lời yêu em.
CB:Thầm hiểu đã yêu nhau ai nỡ gây bao thương sầu. Hờn quốc quá thê lương khuyên hãy quên đi ân tình với Ngô vương ước hẹn, Phạm đại phu nhớ mong. Cần thi hành mau chóng Việt bang dâng chiến công.
TT:Trời hỡi thấu cho chăng sao kiếp hoa vương ba đào, đừng bảo giết Ngô vương gây tóc tang thêm nghẹn ngào. ./.

DQ:Tây Thi, ngày rời cố thổ sang Ngô, chính em cũng thốt lời tự quyết, sao nay lại say đắm ân tình quên đi sứ mạng phụ tình Phạm đại phu?
TT:Em ….!
DQ:Được, nếu em không giết Ngô vương, không nhớ quốc thù, chính tay chị, chị sẽ giết Phù Sai theo vương lệnh!
TT:Di Quang! Xin đừng ra tay … chớ gây thêm lầm sai…!

VỌNG CỔ
DQ:Chính em mới là người nông nỗi lầm sai vì cao vọng tương lai ngự long ngai quốc mẫu. Quên đất tổ quê cha ngàn năm yêu dấu đắm chìm trong máu lệ thương … sầu. Việt quốc thân yêu chìm đắm giữa mây mù. Gió ngựa của Phù Sai cuốn theo ngàn cát bụi , giẫm nát cả xóm làng tàn phá Trữ La thôn, thân phụ em thân xác phải vùi chôn. Nỗi đau khổ dập dồn mới thốt lời ai oán. Phải diệt lũ Ngô bang cho Việt trào tươi sáng. Lời nguyện cũ còn đây đành phản bội sang hà !...

LÝ SẮC SON
TT:Tôi chẳng quên câu thề, nhưng quyết không quay về, lần đầu tôi yêu, vì san hà hy sinh. Nay đã sang Ngô trào kết se thắm duyên ba đào. Ngô vương với ta chân tình, Việt bang nối nhau niềm thân. Đành tâm quên ơn vong nguồn, trời cao khó tha bình an. ./.

VỌNG CỔ
ĐT:Chị Tây Thi! Chị Tây Thi ơi dẫu biết rằng Ngô chúa đã kết thân giao hòa lưỡng quốc. Nhưng chúa công ta nếm mật nằm gai chờ đợi báo thâm thù. Nén nhục đợi thời cơ, nếm phân nuốt oan cừu.
CB:Chúng em cũng có mẹ, có cha, cũng dạt dào tình cảm. Nếu chẳng trọn trung kiên không can đảm hy sinh.
ĐT:Đừng chóa ánh mắt dưới vương quyền lấy nhục làm vinh. Chưa chắc chị đẹp tình khi còn Tử Tư tướng quốc. Hắn chờ đợi giết ta như ngàn cơn gió lốc, cuốn nát những bụi hoa tuyệt gốc Việt trào.
CB:Lời tha thiết nghẹn ngào Tây nữ hãy hồi tâm, giằng đau khổ âm thầm vì giang san đại cuộc. Tự tay giết Ngô vương dù thê lương não ruột, bắt buộn phải thi hành không chuốc họa về sau. ./.

DQ:Tây Thi! Em hãy suy nghĩ lại đi Tây Thi.
CB:Chị Tây Thi.
ĐT:Chị Tây Thi.
TT:Được rồi, chị Di Quang và các em hãy an tâm, tôi sẽ tìm cách giết Phù Sai theo lời dạy.
DQ:Tốt lắm! Chị sẽ báo tin cho đại phu Phạm Lãi, Tây Thi tròn ước nguyện gái Việt bang. Tây Thi! Văn Chủng đại phu có nhờ ta trao cho em mật lệnh, xem đó mà thi hành. Các em theo ta.

( Di Quang, Cù Ba, Đông Thi bước đi, Tây Thi một mình đọc mật lệnh, giọng Văn Chủng vọng vào )

(VC):Tây Thi cô nương. Lệnh của chúa công cô phải đưa Phù Sai lên Vọng Nguyệt lầu của Đường Quốc Ca. Nhớ Phù Sai mặc áo huỳnh bào, cô mặc áo bạc bào, chúng tôi sẽ giương cung hạ thủ nội trong đêm nay, mong cô hãy thi hành vì đại nghĩa!
TT:Vì đại nghĩa! Trời ơi, đã một lần vì đại nghĩa, tôi phải hy sinh lịm chết mối tình đầu. Rồi bây giờ…! Rồi bây giờ lần thứ hai cũng vì đại nghĩa mà vợ phải giết chồng. Tây Thi ơi, mi là ai? Mi là là người hay là loại thú cầm mà vẫn phải để cho người ta sai khiến. Không! Không! Tôi không thể làm như thế được! Tôi không thể giết chồng tôi! Tôi không thể giết chồng tôi!

( Giọng của Di Quang, Đông Thi, Cù Ba vọng vào )

(DQ):Gió ngựa của Phù Sai dẫm nát Trữ La thôn, thân phụ em phải vùi chôn thân xác.
TT:Không! Phù Sai không giết cha tôi! Phù Sai không giết cha tôi!
(CB):Chúa công mình làm chó đợi thời cơ, nếm phân nuốt oan cừu.
TT:Thì tròn trung nghĩa tôi đã hy sinh mối tình đầu để sang Ngô quốc.
(ĐT):Đừng chóa ánh mắt dưới vương quyền lấy nhục làm vinh. Chưa chắc chị đẹp tình khi còn Tử Tư tướng quốc.
TT:Tôi không sợ! Tôi không sợ Tử Tư tướng quốc khi bên cạnh mình tôi đã có Phù Sai.
(CB):Đành đau khổ âm thầm vì giang san đại cuộc, bắt buộn phải thi hành không chuốc họa về sau.
TT:Thôi câm đi! Vì vận mạng non sông… Được! Các người sẽ vui lòng khi buộc tôi giết Phù Sai để rồi suốt đời tôi phải đắng cay xám hối.

( Tây Thi chạy đi tìm Ngô Phù Sai)

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Minh Anh on 8/5/2013, 16:35

Cảnh 12:Tại Vọng Nguyệt Lầu của Đường Quốc Ca, Tây Thi chờ Phù Sai đến

NPS:Tây Thi! Ô kìa Tây Thi, vì sao má hồng lại đẫm lệ, môi lại tắt hẳn nụ cười. Ai? Ai đã làm cho nàng tủi nhục hổ ngươi. Nói đi, ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám mạo phạm.
TT:Đại vương! Dạ, dạ không có chi, thiếp chạy tất tả là…là để tìm kiếm đại vương.
NPS:Tìm ta à? Có chuyện gì không?
TT:Vì thiếp … thiếp nhớ đại vương!
NPS: (cười) Nàng nhớ ta à! Ta cũng nàng lắm, cho nên ta mới vội vã về đây sau buổi duyệt quân là để báo cho nàng hay một tin mừng.
TT:Tin mừng gì vậy tâu đại vương?
NPS:Sáng nay Văn Chủng đã vào triều dâng cống lễ, ta nhận thấy dạ chân thành của Việt vương Câu Tiễn.

NAM XUÂN
NPS:Cho nên ta đã truyền ngôn… cho quân thần, của Ngô trào rõ thông, Việt quốc khỏi cống dâng. Ta bãi xưng thần nô vong. Xem như thể anh em hai nước chung lòng. Anh ngã em nâng chung sức tâm đồng, vì Tây Thi xuất giá theo chồng, nước của nàng là quê của ta.
TT:Ôi đau xót thay khi nghe bấy nhiêu lời thanh cao nhân hậu tuyệt vời thêm ngao ngán chuyện đời cứ mãi tranh giành không vơi.
NPS:Nàng nói chuyện chi ta nghe không hiểu được?
TT:Chuyện của mọi người sau trước luận ngôn. Tuyết phủ sương rơi thiếp nghe hơi lạnh.
NPS:Ta sẽ mặc hoàng bào cho A Khương. ./.

( Ngô Phù Sai cởi hoàng bào mặc vào cho Tây Thi)

TT:Đại vương!
NPS:A Khương!

MINH TÂM CA KHÚC
NPS:Trời đêm giá lạnh, hàn y trẫm tặng ái khanh choàng ấm trong vòng tay. Đời ta có nàng vì bao năm tháng chiến chinh giục mã thương ngày đêm trận tiền, trải bao gian khổ nguy nan….
TT:Mở tiệc yến thiếp dâng rượu đào, tấu nhạc khúc giải khuây muộn sầu. Thiên nhan lòng sủng ân, thề A Khương thủy chung trọn kiếp muôn đời.
NPS:Ái khanh bên ta vui trọn ước mơ.
TT:Trời đêm giá lạnh, vòng tay mở rộng rưới cho hồn ấm trong mùa đông. Kề bên thánh hoàng, dù cho năm tháng cách xa kìa cố hương, lòng bớt lạnh lùng, thiếp như mơ giấc chiêm bao…
NPS:Trẫm dìu bước ái khanh vào đời.
TT:Tiếng trầm bỗng tính tang, tang tình.
NPS,TT:Đêm nay Đường Quốc Ca chợt vui hơn, khắp nơi ánh sáng chan hòa, có đôi uyên ương trao tình đắm say. Đêm nay Đường Quốc Ca chợt vui hơn, khắp nơi ánh sáng chan hòa, có đôi uyên ương trao tình đắm say. ./.

( có thích khách bắn lén, Ngô Phù Sai chụp được mũi tên… )

NPS:Có thích khách! Thiết ngự quân bắt thích khách cho ta!

( Ngô Phù Sai đưa Tây Thi rời khỏi Vọng Nguyệt Lầu)
______________________________________________***
Cảnh 13:Sau hậu cung, Di Quang, Đông Thi và Cù Ba vừa biết kế hoặch giết Ngô Phù Sai thất bại

DQ:Hỏng rồi! Tây Thi hỏng rồi!
ĐT:Chị Di Quang lạ không, Phù Sai thoát chết là do tài của hắn, có liên can gì đến chị A Khương chứ! Chị không thấy chị ấy đang mặc chiếc huỳnh bào của Phù Sai hả?
CB:Thôi đừng nói nữa, chính Tây Thi đã đổi áo nên Phù Sai mới thoát chết. Thật em không hiểu nổi chị Tây Thi mà.
ĐT:Sang đất Ngô đã bao năm rồi, chỉ may mắn được sủng ái của Phù Sai, riêng chúng em thì chẳng một kẻ đoái hoài. Sao chị không chịu thi hành cho tất cả về quê cũ chứ!

( Trịnh Đáng bước đến )

TĐ:Làm sao về được, vì phải ở đây tròn sứ mạng non sông.

( Trương Bá đem chiếu chỉ của đại vương tới )

TB:Tất cả tiếp nghênh thánh chỉ. Ngô vương chiếu rằng: Tây Thi được ân sủng tấn phong hoàng hậu, Trịnh Đáng Việt trào tài sắc không thua. Từ cổ chí kim một nước chẳng hai vua. Ngũ tướng phủ công thần uy vũ, truyền Trịnh Đáng chuyển sang dinh phủ, cùng tướng gia tri kỷ đồng tâm. Ngô vương ấn ký. Di Quang nhận chỉ thừa hành.
DQ:Khâm chỉ.

( Trương Bá và hầu cận đi)

ĐT:Không! Không thể được! Không thể để Trịnh Đáng đi được! Không thể về với Ngũ Tử Tư.
CB:Tôi sẽ vào tâu với đại vương ngưng ý định.
Very Happyừng lại! Tôi bằng lòng vào hầu tướng quốc.
DQ:Trịnh Đáng, tại sao em liều lĩnh?
TĐ:Để đáp nợ non sông.
ĐT:Trời ơi! Tất cả chỉ vì hai chữ non sông!
TĐ:Chị Di Quang, lễ vật này chị hãy gởi về Việt quốc trao song thân cho em tạ hiếu ân. Hãy xem như Trịnh Đáng vô phần, vào dinh giặc ân cần tròn sứ mạng.

Ca hồ quảng
DQ:Nhớ bao lời… khi tiễn đưa hoàng gia trao gởi. Liều sang Ngô tâm tư mơ về Việt trào, bao gấm nhung đó chỉ là cát trôi sóng trào. Cánh hoa đào gần bão giông, mưa sa vẫn còn nhụy hương.
CB:Nhìn Trịnh Dáng bước chân đến dinh giặc thù, em tái tê ê chề cho thân nữ nhi.
ĐT:Nay cách ly, ước mong ngày tương phùng. Cầu mong thoát qua cơn lạnh lùng tan thương.
DQ:Trịnh Đáng. Trịnh Đáng ơi!
CB:Trịnh Đáng!
TĐ:Ngô cung sóng mịt mùng hết dây dung. Nhưng chí cao mưu hùng trọn thề thủy chung báo thù không nản chí. Hãy để chờ ngày vui, thân hoa bao nỗi nhục sẽ chôn thân quyết không thay lòng. ./.

( Trịnh Đáng bước đi )

DQ, CB, ĐT:Trịnh Đáng!
Cảnh 14: Tại phủ Ngũ tướng gia, Trịnh Đáng hầu rượu Ngũ Tử Tư…

Ca hồ quảng
TĐ:Chúc rượu đào, nhạc hưởng dâng trào. Xin dâng hầu lên tướng quốc, vui say cạn chén vơi bớt cơn ưu phiền. Tay đã nâng san hà lừng danh vũ uy lược thao. Ngô quốc nên cơ đồ nhờ ơn quốc công dựng xây. Chúc quốc công bách niên thọ tường, như cuồng long mãnh hổ tung hoành. ./.

( Trịnh Đáng múa kiếm và thừa cơ hành thích Ngũ Tử Tư nhưng thất bại, Bỉ Li định giết Trịnh Đáng )

NTT:Á! Khoan! Bỉ Li dừng tay lại.
BL:Tướng quốc! Hãy để cho tôi giết nó.
NTT:Hiện giờ nó như cá nằm trên thớt, mặc tình ta khứa dày khứa mỏng tùy lòng. Nhưng cần phải khai thác nó mới tóm gọn ổ mỹ nhân gian kế.
TĐ:Vô ích lắm Ngũ Tử Tư. Ta hành động thích khách ngươi vì oán thù cha mẹ. Mi là kẻ xâm lăng giẫm nát Trữ La thôn. Song thân ta vì mi mà chín suối vùi chôn, ghi nỗi hận vào dinh Mông trả oán.
NTT:Trịnh Đáng!

Ca hồ quảng
NTT:Giang san ai nấy khuông phò khi nước mất nhà tan phải lo. Xâm lăng gió câu không ngừng, mi oán ta căm lòng nào sờn.
TĐ:Thù chung dân nữ chết nào riêng than.
BL:Để cho Bỉ Li trừ quân gian ác, hại người chánh trung, kế mưu ta lời thề không dung. ./.

NTT:Bỉ Li! Chờ ta! Trịnh Đáng! Nếu muốn còn sống thì hãy khai cho rõ. Hãy khai cho rõ các người và Tây Thi như thỏ nhỏ với chồn con. Ngươi tan xác, Tây Thi sẽ mất mạng. Nói đi! Việt vương Câu Tiễn là quân hèn mạt. Thói vong ân phụ bạc Ngô vương. Tha trở về cố thổ với lòng thương, thế mà tâm mưu phản sai ngươi làm gián điệp đó à! ?
TĐ:Ngũ Tử Tư! Chúa công ta chịu nếm phân làm chó thì tại sao lừa bịp. Chính nhà ngươi mất dịp phản Ngô vương. Có Việt bang hai nước hùng cường, nhà ngươi khó tạo được quân binh thí chúa. Nhà ngươi phản chứ Việt vương ta không phản.
NTT:Câm miệng lại! Ta nuôi Ngô Phù Sai từ thuở bé, đậm thâm tình phụ tử. Mà nay mi bảo rằng ta có ý chiếm đoạt giang san à?
TĐ:Vậy chứ chốn Sở bang mi quyền tước huy hoàng, sao tâm phản theo hầu Ngô quốc.
NTT:Hả!
TĐ:Con người phản thì nơi nào cũng phản. Lịch chê lương ôi ngao ngán nực cười thay.
BL:Thật là phường gian manh, mong xảo ngôn tạo điều ly gián. Nếu tướng quốc tha, Ngô quốc sẽ suy vong. Xin tướng quốc hãy để cho Bỉ Li ra tay hạ sát.

VỌNG CỔ
TĐ:Giết đi! Nếu ta còn sống ở dương gian Ngũ Tử Tư phải chịu khóc than vì vương hoàng phẫn nộ. Hành động bất nhân giết oan đời Việt nữ sang Ngô làm nô lệ cống dâng... hầu. Mi tạo chuyện lầm sai thì phải rước đau sầu. Hồn oan sẽ lôi đầu tên cuồng chiến hiển diện chốn diêm đình đối diện cùng nhau. Ta chỉ tiếc phận mình không dụng lực tài cao. Đành uất hận nghẹn ngào nhìn Tử Tư nghênh mặt. Một Trịnh Đáng chết đi còn trăm ngàn người khác nguyện lóc thịt lột da cùng bạo ác Ngô trào. ./.

NTT:Bỉ Li!
BL:Chờ lệnh!
NTT:Hành động!
TĐ:Việt quốc trường tồn! Việt quốc trường tồn!

( Trịnh Đáng tự sát trước mặt Ngũ Tử Tư )

NTT:Trịnh Đáng!

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Minh Anh on 8/5/2013, 16:36

Cảnh 15: Trước cửa hậu cung, Tây Thi nghênh đón Ngô Phù Sai…

NPS:A Khương! A Khương!
TT:Đại vương!
NPS:A Khương!
TT:Dạ! Khấu kiến đại vương!
NPS:Nàng hãy bình tĩnh mà đón nhận một hung tin.
TT:Hả! Đại vương, đại vương đừng làm thiếp sợ.
NPS:Trịnh Đáng cô nương đã …
TT:Đã … đã sao? Đại vương!
NPS: Đã chết rồi.
TT:Trời! Trịnh Đáng! ( xỉu )
NPS:A Khương! Tỉnh lại A Khương!
TT: (tỉnh lại) Vì sao... vì sao Trịnh Đáng chết.
NPS:Theo lời tướng phủ báo lại rằng, Trịnh Đáng đang chuốc rượu cho người thì thừa cơ mưu sát tướng phủ. Nàng sợ tội tình, nàng sợ tội tình cho nên nàng đã cắn lưỡi quyên sinh rồi.
TT:Tại người! Tất cả cũng tại người. Nếu người không xuống chỉ cho Trịnh Đáng sang hầu tướng phủ thì nàng đâu có chết. Tại người tất cả mà.
NPS:A Khương!
TT:Trịnh Đáng ơi, chờ Tây Thi theo với.
NPS:A Khương!

THÚY KIỀU-THÚC SINH
NPS:Hỡi tình nương chớ liều thân bỏ ta giữa nơi trần gian quạnh quẽ ra vào nhớ mong u hoài hình ai. Chớ đâu để sầu bể dâu đọng thành mưa ngâu.
TT:Lìa cung son giờ biệt ly tìm cái chết chôn sâu mối tình oan kia phũ phàng. Tưởng rằng nên duyên đá vàng, tình đầu hôn phối rỡ ràng, ngờ đâu A Khương bạc phước hết mong tái lai trùng hoan.
NPS:Chớ rời ta hỡi tình nương có nghe tiếng kêu nỉ non, thống thiết, chim phượng khóc gọi chim hoàng bay về nơi đâu. Hỡi khanh có hay máu rơi nhuộm hồng con tim. ./.

VỌNG CỔ
TT:Tôi đã chán ngán rồi vương tước quyền uy khi sinh mạng nữ nhi như ngàn cân treo chỉ mỏng. Rời Việt quốc sang Ngô chứa chan nhiều hy vọng để lỡ làng tuổi mộng hồng nahn chôn lịm xuống oan… mồ. Đại vương đủ quyền uy thống trị cả cơ đồ. Một tiếng lừng thét ra bao nhiêu người xô ngã, tất cả cúi mọp quỳ thưa dạ bẩm vâng. Mới quyết định ban truyền cho một kẻ thị thân. Người bạc số vô phần cùng A Khương đồng nghĩa cả. Chúng tôi trọng nghĩa nhân phải ép mình hầu hạ để rồi mang tiếng phản gian là gián điệp Việt trào. ./.

PHI VÂN ĐIỆP KHÚC
NPS:Khổ cho Ngô hoàng ai tường đâu. Bỗng nhiên vương sầu ôi buồn đau. Bởi ta vô tình nay làm sao, hay là ta chết đi cho nàng nguôi giận hờn thảm bi.

VỌNG CỔ
TT:Một tướng quốc hiềm nghi, một Trịnh nương bỏ mạng, Ngô chúa tự quyên sinh tai nạn đến bao người.
NPS:Thật lỡ khóc lỡ cười cho một vị đế vương, chỉ vì sự yêu đương phải lạm sầu gánh thảm.
TT: Thì hãy để tôi đi cho hoàng cung rực sáng, màu ảm đạm không về ngàn hoa nở chào ông. ./.

( Tây Thi bước đi)

NPS:A Khương! A Khương
Cảnh 16: Tại nơi hậu cung, Ngô Phù Sai đang say rượu...

NPS:A Khương! A Khương!
NG:Dạ, nội giám Cáo Tư bái kiến đại vương.
NPS:Nội giám đó à? A Khương đâu?
NG:Tâu đại vương, phu nhân đang ở trong Trường Lạc cung
NPS:Ở Trường Lạc cung à?
NG:Và bảo rằng đại vương đừng ngự giá.
NPS:Nàng không cho ta gặp mặt à? ( cầm bình rượu, lắc thấy hết rượu ) Nội giám, mang rượu ra đây cho ta.
NG:Muôn tâu đại vương đã quá say rồi.
NPS:Nhưng đêm nay ta cần uống rượu, ta muốn say. Mang rượu ra đây cho ta.
NG:Dạ! ( chạy đi lấy rượu, quay lại) Mời đại vương dùng rượu.
NPS:Nội giám! Hôm nay ta cho phép ngươi hãy ngồi cùng ta đối ẩm.
NG:Đại vương!
NPS:Đừng ngại! Ngồi đi!
NG:Dạ!
NPS:Ngồi đi!
NG:Dạ ngồi rồi!

NAM XUÂN
NPS:Kể từ giờ phút này đôi ta là đôi bạn thâm… giao. Để cùng nhau cạn chén rượu đào, dạt dào hồn chơi vơi, khi tâm tình hai nơi. Nè, bớ này nội giám ơi ta muốn bắc thang lên hỏi ông trời sao xui khiến đổi dời, để cho Ngô hoàng lệ rơi.
NG:Đại vương đã quá say hãy vào nơi trướng phụng cung rồng để an dưỡng giấc nồng cho cõi lòng sầu tiêu tan.
NPS:Không! Không!Ta chỉ vào trướng phụng màn loan khi nào có A Khương tha thướt dịu dàng tiếng oanh thỏ thẻ đêm tàn, tay ta ôm choàng dáng tiên. Hồn lân lân vào chốn đào viên, nguồn tơ duyên như mạch suối dịu hiền làm tan hết ưu phiền nhưng nàng đành dứt bỏ.
NG:Lệnh phu nhân không hề mở ngỏ và nàng bảo rằng chẳng tiếp đại vương.
NPS:Ôi buồn tủi thê lương, ta cam chịu một mình nơi cung chương. ./.

NG:Đại vương.
NPS:Nhà ngươi hãy ở đây với ta, lo canh gác cung chương, chờ A Khương nguôi giận rồi ta sẽ rước nàng về cung điện.
NG:Tuân lệnh đại vương.

( Nội Giám đỡ Ngô Phù Sai nằm nghỉ rồi đi ra ngoài. Trương Bá dẫn A Khấu lén đến …)

AK:Tôi …tôi lo sợ quá.
TB:Tiểu thơ đừng sợ, hãy can đảm lên. Dây là dịp may diệt được Tây Thi cho tướng quốc yên lòng. Nếu đại vương say mê sắc hương của tiểu thơ, thì bọn gián điệp Việt bang như cá nằm trên thớt.
AK:Nhưng mà đại vương quá say ngủ yên như chết, có biết gì đâu mà mê đắm ấp iu.
TB:Nghe lời tôi, hãy kề bên cạnh đại vương. Sáng tinh sương mọi việc sẽ được đổi thay y như lời tướng quốc nói. Vào đi!
AK:Tướng quân! Tôi…
TB:Vào đi!
AK:Tôi…

( Trương Bá đẩy A Khấu đến bên trướng loan nơi Ngô Phù Sai nghỉ, rồi đi. A Khấu len vào nằm cạnh Ngô Phù Sai… Trời sáng…)

NPS:A Khương! A Khương! Hả! A Khấu! Xê ra…xê ra. Sao nàng lại ở đây?
AK:Đại vương! Đêm qua thiếp vào Đường Quốc Ca tìm phu nhân tâm sự, không ngờ không thấy bà, mà đại vương thì ẩm tửu có một mình, đối diện với thần thiếp. Đại vương ái sắc động tình nên chúng ta đã …
NPS:Hồ ngôn loạn ngữ!
AK:Đại vương!
NPS:Xê ra!

Ca hồ quảng
NPS:Ta chỉ một mình nơi chốn cung đình trong giấc mơ màng nào đâu có ai, gieo tiếng tai không hay nàng phải cam rơi đầu, mau rời xa khỏi nơi cung lầu.
AK:Đại vương! Đau xót cho thân tôi một kiếp hoa tan rồi, ngài nhìn tường đi chớ để gieo sầu bi. Xin chớ nên khinh khi, phận liễu trao không trùng, tôi nào đâu dối gian xem khăn hồng nơi cung vàng.
NPS: Hả ./.

( Tây Thi bước đến, chứng kiến…)

TT:Đại vương!
NPS:Hả! A Khương! A Khương!

Phá cầu
TT:Lòng người điêu ngoa ôi chán chường đời hoa đoạn trường.
NPS:Trẫm vô tội mà!
TT:Ngọt ngào yêu thương ôi lầm tin để vương hận tình.
NPS:Đừng ngờ oan trẫm với A Khương quyết không thay lòng. Ta chẳng hiểu nguyên nhân say giấc nồng nào đâu tận tường.
TT:Nhìn khăn tang chứng xin chúc cầu hoàng gia bén duyên. ./.

NPS:A Khương! Trẫm vô tội mà A Khương!

VỌNG CỔ
AK:Dương tỷ ơi cả cuộc đời con gái trinh nguyên từng e ấp niềm riêng trao hương nguyền cùng quân tử. Nay bởi vì một phút sơ tâm để phải đành mang hai tiếng dâm… loàn. Em nào dám mộng mơ cao vọng bà hoàng. Thân đỉa đói không thể trèo theo chân hạc, hột cát giữa sóng ngàn nào lấp được biển đông. Cùng là phận nhan hồng đât khách lưu vong. Cầu dương tỷ xót thương thứ tha điều lầm lỡ, câu chuyện của đêm nay ai là người có tội lương tâm thấy lầm sai lòng tự hối theo về.
TT:Cô sẽ được cận kề mãi mãi với quân vương, tôi là kẻ tha phương phải chịu đường lữ thứ. ( bước đi)
NPS:Không! Con tim Phù Sai chỉ có nàng Khương nữ, ngươi gây tiếng dữ hại đời trời đất sẽ không tha. ./.

( Ngô Phù Sai chạy theo A Khương, A Khấu giữ lại!

NPS:Xê ra!
AK:Đại vương!
NPS:A Khương! Chờ trẫm với A Khương! ( chạy đi…)

( Trương Bá đến)

AK: (cười) Như vậy ta và cha ta đã đoạt thành sở nguyện (cười)
TB:Tiểu thơ, tiểu thơ đừng vội cười đắc thắng. Hãy đón đợi tai họa đến bên mình.
AK:Chia rẽ được tình cảm của Phù Sai và Tây nữ chốn cung đình. Dù lắm tai họa cũng tròn chữ minh linh cùng nghĩa phụ.
TB:Nhưng sự vụng dại của tiểu thơ không chia cắt được tình cảm của đại vương và Tây nữ.
AK:Ông nói thế nghĩa là sao?
TB:Nghĩa là… tiểu thơ và đại vương chưa một lần chung gối, vì đại vương quá say mèm nên tiểu thơ vẫn còn tiết sạch giá trong.

( Tây Thi cùng Nội Giám nghe lén được tin từ bên ngoài cửa cung)

AK:Chuyện đó ai biết.
TB:Ngự y của hoàng cung sẽ biết. Do sự tức tối của đại vương để chứng minh cho Tây nữ được tỏ tường. Ngài sẽ lệnh truyền ban khám xét thủ cung sa. Chừng đó vết son đỏ trên cườm tay của tiểu thơ lộ ra, thì thân phận đào hoa sẽ chan hòa cùng máu lệ.
AK:Tướng quân ơi, như vậy…như vậy tôi …tôi phải làm sao?
TB:Có một cách, có một cách để cứu vãn được tình thế, nhưng tôi e thiệt thòi cho thân phận gái của tiểu thơ.
AK:Ngài cứ nói đi, dù tan nát hoa đào tôi cũng phải hy sinh vì nghĩa phụ.
TB:Hy sinh vì nghĩa phụ à? Được! Tôi nói đây ( nói nhỏ vào tai A Khấu )
AK:Không! Không! Không thể được!
TB:Xin lỗi, tôi mạo phạm ( bước đi )
AK:Tướng quân!
(AK): Lệnh truyền ban khám xét thủ cung sa. Vết son đỏ…
AK:Nghĩa phụ! Tướng quân, tôi bằng lòng1
TB:Bằng lòng! Bằng lòng!

( Cười lớn và bế A Khấu đi. Tây Thi và Nội Giám quay trở lại)

NG:Lệnh bà ơi lệnh bà, sợ quá à, sợ quá à.
TT:Trời ơi, thật quá đỗi kinh hoàng. Cáo Tư!
NG:Dạ!
TT:Chuyện này ngoài ta và ngươi không nên tiết lộ cho một kẻ thứ ba, để giữ vững uy danh Ngô quốc.
NG:Tuân lệnh!
TT:Cáo Tư!
NG:Dạ!
TT:Hãy thỉnh kim thượng đến cung chương cho ta có đôi lời tạ lỗi.
NG:Hả? Hết giận rồi sao?
TT:Hết giận rồi!
NG:Thiệt hông?
TT:Thiệt!
NG:Thiệt thì nô tài đi liền, nô tài đi liền nè!

( Nội Giám đi thỉnh Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai đến)

NPS:A Khương! A Khương!

QUÂN VƯƠNG VÀ THIẾP
TT:Tạ tình với Ngô hoàng, ngàn lầm lỗi dâng tràn. Mong ngài thương thứ tha thân hồng nhan, nguyện từ đây sẽ không phai cầm loan.
NPS:Người thương ơi, hồn mơ cõi tiên hay trần gian. Thầm âu lo lứa đôi duyên tình ta, ta chỉ yêu A Khương hồng nhan, đời Ngô hoàng trọn thủy chung bên hiền thê.
TT:Trời dạt áng mây mờ. Người mà thiếp tôn thờ. Vua triều Ngô vũ uy tên Phù Sai.
NPS:Tim Phù Sai có A Khương mà thôi.
TT:Tâm hồn Khương có Ngô vương mà thôi.
NPS:Tim Phù Sai có A Khương mà thôi.

( Ngô Phù Sai cười lớn và bế Tây Thi
Cảnh 17: Quân Việt tiến công phá Ngô thành…

Hợp ca: Công bốn phương quân hò reo từng lớp, quân Việt vương vây bắt công thành. Rửa hờn ngày xưa kiếp thân lưu đày, dạ ngọc nằm gai quyết tâm trao về. Thù vong quốc dấy binh phá tan Ngô triều
Cảnh 18: Ngũ Tử Tư nổi trống Cô Tô đài để khẩn tâu tin cấp bách cho Ngô Phù Sai. Tại nơi nhiếp chính điện Ngô quốc…

NPS:Tướng phụ! Có chuyện gì mà thúc trống chiên vang dậy làm náo loạn cả Cô Tô đài?

THÚY KIỀU-TỪ HẢI
NTT:Xin khải tâu biên thùy đang gặp nguy, mong hoàng ân phế lạc quan quên tửu đào. Tin từ Việt bang rắp tâm mưu gian, luyện rèn hùng binh giáo gươm muôn trùng, chờ sang Ngô phá tan cơ đồ.
NPS:Ta chẳng tin bao lời khanh vừa nói. Kết tình thâm giữa Việt bang với Ngô trào, lời thề cùng nhau kết giao kim bằng. Đừng hòng gạc ta xảo ngôn xem thường, về tư dinh nghỉ an chớ gây thêm phiền.
NTT:Vì an nguy san hà như lửa bùng trên đống than hồng, lời tiên tế thác ngôn nghiệp cơ đồ giao phó cho già.
NPS:Đừng gian ca ích chi, Ngô quốc mạnh hùng cường. (cười lớn) ./.

NTT:Đại vương ơi, thám mã phi báo rõ ràng Việt vương Câu Tiễn có mưu gian. Đông Hải đóng thuyền nan, Châu La mài gươm báu. Chiêu mộ hết nghĩa quân trai hùng chí hoài bão, chỉ dốc vào cửa ải Cô Tô tàn phá Ngô trào. Tâu đại vương, cũng còn kịp nếu kim thượng hồi tâm đại ngô ta còn đội quân bình vọng. Muốn cứu vạn sanh linh việc quân không vọng động. Mong thiên tử dứt tâm đồng truất phế Tây Thi.
NPS:Tướng phụ hãy bình thân, ta tạm ngưng quốc sự luận bàn trong khoảnh khắc để nhắc lại một thâm tình dượng tử minh linh.
NTT:Đại vương!

( Ngô Phù Sai lấy ghế đem lại)

NPS:Mời cha ngồi!
NTT:Đại vương!
NPS:Ngồi đi cha!
NTT:Đội ơn đại vương.
NPS:Cha ơi cho phép con tựa đầu vào cha mà nhắc thởu ở biên đình. Lúc còn thơ trẻ, con bắn cung dợt kiếm. Giữa doanh trại hoang vu bỗng nhiên con thèm sữa. Cha tung bụi lướt rừng tìm thổ dân xin mật ngọt cho con. Tuy không phải ruột rà nhưng tình dượng tử nặng tựa thái sơn. Mật ngọt nghĩa cha con cha trao về cho trẻ mà không hề hối tiếc.
NTT:Hay! Hay!

( Cả hai Ngô Phù Sai và Ngũ Tử Tư cùng ôm nhau cười. Đang cười…)

VỌNG CỔ
NPS:Cho đến lúc lớn khôn giữa chợ đời đầy hiểu biết, con đã nếm vào mật ngọt của tình yêu thì cha nhẫn tâm hủy diệt sao… đành. Nghĩa phụ đã từng thành hôn và xây đắp mộng lành, từng cùng với nghĩa mẫu dưới trăng thanh hòa hơi ấm. Riêng con lạnh lẽo âm thầm thì lệnh dạy phải từ hôn. Cha hạnh phúc gia đình, tuổi mộng trẻ phải vùi chôn.Đạo lý của hoàng môn không có dạy cho mình ích kỷ. Tình thương nước yêu dân phải có lòng chung thủy, cha tranh chấp với nữ nhi miệng thế sẽ chê cười. ./.

NTT:Không! Không! Tây Thi! Tây Thi đối với cha dù dâu thảo cũng là phương dị chủng.
NPS:Hả!
NTT:Còn riêng đối với nghĩa tử, dầu vợ hiền cũng chỉ là gái ngoại bang.
NPS:Nếu vậy, tướng phụ từ Sở quốc đến Ngô hoàng. Giữa ta và Tử Tư, ai ngoại bang, ai dị chủng?
NTT:Hả! Phù Sai! Mi đã mê cuồng vì bóng sắc!
NPS:Phạm thượng!
NTT:Gái Việt bang gián điệp Tây Thi!
NPS:Khi quân!
NTT:Chính nó là ác nữ hồ ly.
NPS:Câm miệng lại!
NTT:Ta thề sẽ giết nó để bảo tồn cho Ngô quốc.
NPS:Quá lắm rồi!

( Ném gươm xuống đất cho Ngũ Tử Tư rồi bỏ đi)

NTT:Đại vương!

( Ngũ Tử Tư cười một mình)

NTT:Ta nhớ lại, thế Sở quốc sang phò Ngô, từ tóc xanh nay đầu đã bạc. Gối tuyết nằm sương, cát bụi lóc chinh y. Sanh tử không màng chống vững triều Ngô, mà lấy xương máu xây thành đắp lũy. Lời ký thác của Ngô vương tiên đế, nuôi Phù Sai còn lúc ấu thơ. Phải mà! Phải mà! Đến hôm nay sức kiệt lực tàn để được ân huệ vua ban thưởng bằng thanh gươm đã từng vấy máu của trang khai quốc công thần Lương Đóng đây mà. Bỉ Li! Bỉ Li!
BL:Có! Chờ lệnh!
NTT:Nghe ta dặn đây. Sau khi ta có chết đi nhớ hãy đưa tướng mẫu sang ẩn thân nơi Sở quốc. Và hãy móc lấy cặp mắt của ta treo trước thành môn, để ta …(cười)... để ta nhìn thấy được gió ngựa của Việt quân tràn sang phá điện Cô Tô san bằng Ngô quốc.
BL:Tướng quốc! Bỉ Li không thể!
NTT:Đi!
BL:Tuân lệnh tướng quốc.
NTT:Tiên vương! Tiên vương ơi thần đã làm hết sức của mình, xin hãy tha thứ cho lão thần không phò Ngô bang đến trọn đời mãn kiếp. Ngô Phù Sai, cha vĩnh biệt.

( Ngũ Tử Tư tự vẫn
Cảnh cuối: Ngô Phù Sai than khóc vong linh cha giữa thành môn…

TRĂNG THU DẠ KHÚC
NPS:Hỡi vong linh của người cha kính yêu. Con đã buông lời khiến cha vong đời, vì sao cha nỡ ra đi, đến khi hối hận muộn màng cha ơi con mất cha.
TT:Mong ngài giằng tâm.
NPS:Cha ơi!
TT:Số phận con người, nào ai đâu muốn chia ly, nén đau gác hận chu toàn giang san thái an. ./.

Lính:Cấp báo! Cấp báo! Tâu đại vương!
NPS:Điều chi?
Lính:Quân Việt vương Câu Tiễn công thành.
NPS:Hả!
Lính:Ngô binh chết thảm thương. Chúng thần về đây báo lại.
NPS:Hả! Vương Tôn Hùng, Vương Tôn Lạc thế nào?
Lính:Đã tử trận rồi!
NPS:Hả! Trời! Tử trận cả rồi! Thật rõ ràng Việt vương Câu Tiễn đã âm mưu tạo phản mà. Lời của tướng quốc đoán không sai! Quân! Hãy tử thủ thành môn, ta sẽ thân chinh diệt trừ Việt quốc.

( Lính chạy đi truyền lệnh, Ngô Phù Sai cũng chạy đi, Tây Thi ngăn lại...)

TT:Đại Vương!

NẮNG XUÂN
TT:Thiếp xin theo bạn đồng hành, có nhau cho vẹn lòng thành, phải tan thân cam đành, cánh hoa rơi xa cành , phải tan thân cam đành nhưng chữ trung trinh vấn vương tơ mành.
NPS:Nàng ơi ngăn sầu lệ rơi, hoàng đế Ngô bang danh ngàn nơi, thề nguyện không tha lũ quân Việt trào dù thây phơi máu đào.
TT:Hùng anh uy danh chói lòa. ./.

NPS:Tạm biệt A Khương! Tiến quân!

( Phạm Lãi tìm gặp Tây Thi)

PL:A Khương…!
TT:Phạm đại phu, ngài đến đây thật đúng lúc, tôi đang định tìm vào vòng binh Việt gặp cố nhân.
PL:A Khương ơi! Quân Việt đã công thành. Gặp lại A Khương, ta nhắc lại lời thệ cũ. Ngày non nước huy hoàng, song hỷ trao sang.
TT:Phạm đại phu, đã muộn rồi!
PL:A Khương!
TT:Vì tôi là gái đã có chồng. Sở dĩ tôi mong gặp Phạm đại phu là vì sinh mạng của chồng tôi. Ngô vương Phù Sai đang lâm vào vòng nguy khốn, đạo nghĩa phu thê khó giằng thương tổn. Mong một chút thương tình tha cho chàng mạng sống bình an. Chúng tôi sẽ rời khỏi Ngô quốc, chẳng nghĩ vinh quang, không màng khanh tướng.
PL:Trời ơi, thật là chua chát. Ngày đưa tiễn đổi trao với bao nhiêu lời thệ ước, nhưng thời gian làm ai vội sớm quên đi. Xin lỗi với hoàng phi tôi không có quyền quyết định. Vì nỗi nhục sống lưu vong nên Việt cháu mới rửa hờn, tẩy hận. Quân! Điều tiến binh.
TT:Phạm đại phu!

( Phạm Lãi đi)

QUẬY XÌ
TT:Thôi hết mong…tình ly tình. Đại vương. Ngô chúa ơi thương ngài lầm tin gian kế, bởi ta gây bao cảnh thê lương đời Ngô vương thôi hết phương. Chết đi, âm cung trọn tình, A Khương liều mình, thề trọn đời mình sang với vua. Hãy đợi chờ chung đôi có nhau. ./.

( Tây Thi tìm Ngô Phù Sai giữa vòng binh loạn lạc)

TT:Đại vương! Đại vương! Đại vương….!

( Ngô Phù Sai chạy đến)

VỌNG CỔ
NPS:A Khương ơi giáp đẫm chiến bào, sanh tử giữa binh đao, tản mặt nhau sau giờ ly biệt. Ngô quốc đã bại vong vì Việt vương Câu Tiễn ta thẹn với tiên vương và liệt tướng anh … hùng. Đoán trước thế cờ gian mà Câu Tiễn đi lùng, Tướng quốc khuyên ta ta cuồng ngông bác bỏ. Tin tưởng kẻ xâm loàng như thỏ nhỏ hiền ngoan. A Khương hỡi thương nàng số phận hồng nhan, mau lướt dặm quang san lánh xa phường bạo ác. Tình của A Khương xin chờ nhau kiếp khác trong giây lát nữa thôi mạng bạc đến với Ngô hoàng.
TT:Sao ngày qua xem thường lòng trung nghĩa của A Khương. Trong thảm trạng đoạn trường uyên ương cùng chung cảnh, gặp phải gian nguy đồng chôn thây huyệt lạnh, cho trọn phu tùng danh tiết chẳng mờ phai. ./.

PL:Quân! Vây chặt Cô Tô đài không để cho Phù Sai chạy thoát.

( Ngô Phù Sai dẫn Tây Thi chạy lên trên lầu gác của thành môn. Quân Việt tiến đánh đến tận của thành môn)

PL:Phù Sai! Ngô bang đã về tay Việt quốc, hãy quy hàng mạng sống được vẹn toàn.
NPS:Không! Một danh tướng như ta thì không bao giờ đầu hàng quân phản phúc. Phạm Lãi! Ngô – Việt tranh hùng, ta là kẻ chiến bạn. Nhưng trên trận tình ta là kẻ chiến thắng nhà ngươi. Hồn tiên đế hỡi hãy tha tội cho con, tướng quốc phủi lòng hờn chờ Phù Sai theo với.

( Ngô Phù Sai tự sát )

TT:Đại vương! Nghĩa can thường muôn thuở vẫn biên trường Sống đồng tịch đồng sàn, thác đồng quan đồng quách, A Khương nguyện bên Phù Sai mãi mãi.

( Tây Thi rút lấy gươm của Ngô Phù Sai và tự sát theo )

PL:A Khương!

Nhạc
Hợp ca:Tây Thi tình nước đôi đàng, ngàn đời sử sách lưu truyền thế gian. Giang san Việt quốc mất hay còn, Ngô quốc suy tàn do bởi giai nhân.

_________________
TIẾP LỬA ĐAM MÊ.!!!
avatar
Minh Anh
Nghệ Sĩ Tài Danh
Nghệ Sĩ Tài Danh

Tổng số bài gửi : 157
Age : 24
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://clbcailuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thất Thủ Cô Tô Thành [full]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết